Magyar Szent Királyok

A festmény felújításának képes beszámolója

A Szentháromság-oltár bal oldalán, a déli oldal utolsó kápolnafülkéjében a Magyar Szent Királyok-oltárkép kapott helyet. Ikonográfiai típusát tekintve a Patrona Hungariae-ábrázolásokhoz sorolható. Ezeken az ábrázolásokon leggyakrabban Szent István országfelajánlásának jelenete látható, de előfordul olyan változat is, amikor Szent István Szent László király és Szent Imre herceg társaságában járul a szűzanya elé. A nagykárolyi oltárkép felső regiszterében Szűz Mária felhők között trónoló alakja jelenik meg. Karján a gyermek Jézust tartja, aki kezét áldásra emeli, tekintetét pedig a kép alsó regiszterében látható, háromszög alakú kompozícióba illeszkedő magyar szent királyokra, Istvánra és Lászlóra, valamint Szent Imre hercegre fordítja. Alakjukat gomolygó felhők között játszadozó puttók veszik körül. A festmény középtengelyében Szent István felhőkön térdel, tekintetét áhítatosan a Szűzanyára emeli, miközben bal kezét a melléhez szorítja, jobbjával pedig a lábánál vörös párnán elhelyezett koronára és jogarra mutat. Balra Szent László jelenik meg, díszes ruházata fölött páncélt visel, kezében pajzsot tart. A kép kvalitását a részletek, a ruházat, a fegyverek, a szentek lábánál elhelyezett koronázási jelvények és a címer részletező kidolgozása emeli.

Ellentétben a két magyar szent királlyal, Szent Imre herceg mintha nem venne tudomást a jelenésről, nem az Istenanyára, hanem a nézőre tekint. Mellére szorított bal kezének mozdulata Szent István kézmozdulatát ismétli, és akárcsak a jobb kezében finomkodó mozdulattal tartott liliom, szüzességi fogadalmára utal. A festő a kissé pocakos, a nemesi ruha fölött hermelines palástot, fején pedig osztrák főhercegi koronát viselő herceget allegorizáló részletekkel mutatja be. A kép jobb sarkában összekulcsolt kezekkel egy kereszt tövében imádkozó női alakokat látunk, előtte pedig egy férfit, aki a kezében tartott kalapáccsal szétzúzza a talapzaton álló, a pogány bálványimádást jelképező Pán-szobrot, utalva ezzel a kereszténység győzelmére.

Bara Júlia A Nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom barokk berendezése, in: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, Marosvásárhely-Kolozsvár 2011.

Hálás köszönet illeti a szatmári restaurátorokat Sulyok Lászlót és Puskás Évát a festmény 2021. március-augusztus közötti felújításáért, Czumbil István tanár urat, egyháztanácsosunkat a keret aranyozásáért, Kaltenbacher Pál és Rolland kaplonyi mestereket a festmény levételéért és feltételéért, Varga Tamás vállalkozót és Vachter Valtert a festmény szállításáért.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI