A nap különböző szakaszaiban

Anselm Grün reggeli imája

Szent XXIII. János pápa reggeli imája

Walther von der Vogelweide reggeli imája

Boldog Columba Marmion reggeli imája

Szent Pio atya reggeli imája

Reggeli ima német nyelvterületről

Szalézi Szent Ferenc esti imája

A legősibb keresztény esti ima

Szent Ágoston esti imája

Anselm Grün reggeli imája 

Áldj meg jóságos Istenem,
és mindent, amit ma kezembe veszek.
Áldd meg munkámat,
hogy sikeres legyen és másoknak is áldássá váljon.
Áldd meg gondolataimat,
hogy ma embertársaimról jót gondoljak.
Áldd meg szavaimat,
hogy azok másokban életet teremtsenek.
Áldd meg életemet,
hogy mindjobban megvalósítsam azt az egyedi képet,
amit Te magadnak bennem teremtettél.
Áldj meg minden embert,
akit szívemben hordozok,
Te, a jóságos és irgalmas Isten,
Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

Szent XXIII. János pápa reggeli imája
Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért,
amellyel megajándékoztál.
Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te:
mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem,
úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem,
az én szavaimból és tetteimből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül,
hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem,
és bele tudjam magam élni mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek,
és éljen bennem szikrányi humor,
hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg,
hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz
a Szűzanya által. Ámen.

Walther von der Vogelweide reggeli imája
Kelts áldásoddal, ó, Uram,
s Te igazgasd minden utam,
sorsom ösvénye akármerre térjen.
Krisztusom,
rajtam tanúsítsd irgalmasságod javait,
s oltalmazz engem szent Anyád nevében.
Ahogy az angyal rá vigyázott,
s jászladnál melletted is állott,
szamár s ökör közt, ahogy ott pihegtél,
ős Isten, gyenge kisded
s a derék József is, szívében ártatlan hűséggel,
serényen őrizni sosem lankadott:
úgy óvj engem is,
hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot. Ámen.

Boldog Columba Marmion reggeli imája
Add Uram, hogy a mai napon
teremtő és boldogító erővel tudjak
azok sorába állni, akik jót tesznek,
akik munkájukat
és kötelességüket teljesítik,
akik az emberekkel úgy érintkeznek
és úgy bánnak,
mint a Te gyermekeiddel!

Tartozzam én is azok közé,
akik jót tesznek,
akik irgalmasak és megértők!

Szavaim ne sötétítsék el a napot,
ne mondjak rosszat,
és ne sebezzek meg senkit!

Ne mondjak valótlant,
és ne vezessek félre másokat!

Dicsérjelek szüntelen Téged,
és emeljem föl, bátorítsam azokat,
akiknek lelkére a sötétség éjjele száll! Ámen.

Szent Pio atya reggeli imája
Mária, az emberré lett Igének Anyja
és a mi Édesanyánk!
Íme, lábad elé borulunk
ennek az új napnak reggelén,
és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát.

Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.
Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal,
szívünkkel és testünkkel.
Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal
ezen a napon új életet,
a Te Jézusod életét!

Égi Királynő,
előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal
még a legkisebb cselekedetünket is,
hogy az tiszta és méltó legyen
a szent és szeplőtelen áldozathoz.
Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk,
szentté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta,
amint Szíved kéri tőlünk,
és forrón kívánja. Ámen.

Reggeli ima német nyelvterületről
Ó Istenem, Te ezen az éjszakán atyai szeretettel vigyáztál rám;
dicsérlek és áldalak ezért, és hálát adok neked minden jóért.
Őrizz meg a mai napon a bűntől,
a haláltól és minden bajtól.
Mindent, amit gondolok, amit mondok,
amit teszek, áldj meg mindent, jóságos Atyám!
Isten szent Angyala, kérlek, őrizz te is engem.
Mária, Isten trónusánál könyörögj értem Fiad, Jézus előtt,
aki legyen dicsérve most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Szalézi Szent Ferenc esti imája
Istenem, te mindenütt jelen vagy.
Jézus Krisztusom, Megváltóm,
ki oly közel vagy hozzám szereteteddel,
egész napi szétszórtságom után
hazahozom hozzád a szívemet.
Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám.
A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem,
hálát adok neked.
Jóságos Istenem,
te ajándékoztad azt nekem.
A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással,
bocsánatodat kérem.
Segíts, hogy jobb legyek!

Most nyugodni térek a te áldásoddal.
Egyszer eljön életem utolsó estéje is,
amikor örök nyugalomra térek.
Engedd, hogy úgy éljek,
hogy minden cselekedetem
előkészület legyen erre az örök nyugalomra,
hogy hitemből kivirágozzék
a színről színre való látás,
reményemből a birtoklás,
s tökéletlen szeretetemből
a veled való tökéletes egyesülés! Ámen.

A legősibb keresztény esti ima
Szelíd világossága a szent és boldog
és halhatatlan mennyei Atya isteni dicsőségének:
Jézus Krisztus!
Eljővén a napnak lenyugvásához
és látván az estéli fényt,
áldjuk az Atya és Fiú és Szentlélek Istent.
Mert Te méltó vagy,
hogy minden időben szent hangon énekeljünk Tenéked,
Isten Fia,
ki életet adsz a világnak;
miért is ez a világ dicsőit Téged. Ámen.

Szent Ágoston esti imája
Virrassz Uram azokkal,
akik ezen az éjszaka virrasztanak, vagy sírnak.
Oltalmazd betegeidet,
adj pihenést a megfáradtaknak,
áldd meg haldoklóidat,
vigasztald meg szenvedőidet.
Irgalmazz szomorkodóidnak,
és légy örvendezőiddel. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI