A családban

Imádság a leendő házastársért

Szerelmesek imája

Jegyesek imája

Házastársak imája egymásért

Imák a családokért

Imádság gyermekáldásért

Szülők imája gyermekeikért

Szülők, nagyszülők imája

Imádság a szülőkért

Ima a testvérekért, rokonokért

Imádság a leendő házastársért 

Ima jó feleségért
Mennyei Atyám,
belátod életemet, mint én a hegycsúcsról a messzi tájakat.
Te már tudod, hogy hol lakik az a lány,
akivel majd találkozni fogok,
s aki majd értem elhagyja szüleit,
hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék – s én őhozzá!
Adj türelmet és józanságot lelkemnek.
Választásomat és mérlegelésemet ne az elvakult szenvedély befolyásolja,
hanem a tiszta és önzetlen szeretet döntsön bennem.
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő házastársat,
leendő gyermekeimnek édesanyját,
akit öröktől fogva rendeltél számomra. Ámen.

Ima jó férjért
Égi Atyám,
valahol él már az a férfi, aki engem keres,
akihez egész szívvel tartozhatom szent akaratod szerint,
s aki majd gyermekeim édesapja lesz.
Légy jó hozzá, Istenem!
Őrizd meg őt tisztán, önfegyelemben
és nemes lélekben számodra és számomra.
Védj meg engem is az ő számára.
Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán,
hogy szívünk termékennyé váljék számodra,
és neked tetsző, boldog családi otthont építhessünk! Ámen
Fernand Lelotte SJ


Jóságos Atyám!
Hiszem, hogy tudtod nélkül hajunk szála sem görbülhet meg,
hogy lenne hát a véletlen műve két ember találkozása,
egymásra találása, az életút közös vállalása?!
A szerelem és a házasság az egyik,
ha nem a legszebb és legboldogítóbb földi ajándékod.
Adj nekem, Istenem, olyan hitvest,
aki társam lesz nem csak a földi gondokban,
jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében,
nemcsak forrása lesz boldogságomnak,
hanem társam a hitben,
a Te szeretetedben
és ebből fakadóan az új életek elfogadásában,
akaratod szerinti nevelésében is,
és mindannyiunk örök boldogságának formálásában, biztosításában.
Olyan társat adj nekem, Istenem,
akit tudok úgy szeretni, mint Krisztus szerette Egyházát.
Olyan társat adj nekem,
akivel életté tudom váltani Szent Pál szeretethimnuszának gyönyörű sorait.
Őrizd meg őt is, engem is tisztán az oltárig és hűen a sírig.
Engem pedig segíts,
hogy méltó legyek életemnek erre a társára,
hitvesemre és erre a szeretetre szívem utolsó dobbanásáig,
sőt egy örökkévalóságon át. Ámen.

Szerelmesek imája
Szerelmes vagyok,
és ez olyan csodálatos érzés!
Boldog vagyok,
hogy boldoggá tehetem őt!
Köszönöm, Uram, hogy egymásra találtunk!
Köszönöm, hogy egészségesek vagyunk, s tervezhetjük jövőnket.
Köszönöm Neked szemünket, mellyel egymásban gyönyörködhetünk.
Köszönöm ajkunkat, mellyel egymást megcsókolhatjuk.
Köszönök neked minden mozdulatot,
minden pillantást.
Hálát adok mindezért,
s a Te kezedbe helyezem boldogságunkat.
Te mindent jól elrendezel,
Te magad vagy a szeretet.
Add, hogy egymást mind jobban megismerhessük, s eldönthessük,
valóban egymáshoz valók vagyunk-e?
Szerelmes vagyok…
Köszönöm Neked, Uram.

Köszönöm Neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz.
Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk,
és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet a megbocsátásból él.
Add, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani,
hogy növekedjünk egymás szeretetében.
Minél inkább megkedveljük egymást,
annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük,
mind bensőségesebben szeressük,
s minden gyöngeségünk mellett,
szívünk dobbanásával
és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást:
Szeretlek.

Jegyesek imája
Istenünk,
aki a teremtéskor a házasságot rendelted,
és Jézus által szentséggé tetted,
esdve könyörgök előtted jegyesemért.
Erősítsd lelkében a hitet,
hogy a földi élet útját ennek világosságában járja.
Erősítsd kegyelmi életét,
hogy mint Isten gyermeke, a Magasságbeli előtt kedves legyen.
Erősítsd akaratát,
hogy parancsaid szerint élve, erényes legyen.
Különösen arra kérlek, Uram,
kapcsold irántam táplált szeretetét a Te szeretetedbe,
hogy így tebenned találkozva,
hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk.
Én pedig ígérem, hogy mindenben akaratodat követve,
Szíved szerinti hitvestársa leszek,
és arra fogok törekedni,
hogy a földi életünk a mennyországba vezető út legyen.
Isteni Megváltó Jézus Krisztusom!
A Te szent nevedben házas életre szántam magamat,
add reám és jegyesemre áldásodat minden nap. Ámen.

Házastársak imája
Istenem!
Te hívtál meg a házaséletre.
Ez az állapot szent, szentül is akarom tehát megélni.
Szeretetet és hűséget fogadtam házastársamnak.
Nem akarom azt viszálykodás, egyenetlenség vagy hűtlenség által megszegni.
Nehéz ugyan a házasság kötelmeinek teljesítése,
de kegyelmeddel nem lehetetlen.
Mindent, mi tőlem telik megteszek, bármennyire nehezemre essék is.
Erősíts kegyelmeddel,
hogy hitvestársam várakozásának mindenben megfelelhessek,
s amellett a te szent törvényeidet is pontosan megtartva,
vele és egész családommal együtt
egykor szent színed látására juthassak. Ámen.

Uram,
segíts nekünk,
hogy mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást!
Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts,
hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram, kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.

Istenünk,
aki szeretettel kötötted össze szívünket,
kérünk, hogy mindig békében és egyetértésben éljünk,
 és soha ne térjünk le parancsaid útjáról.
Szent Anna, házasok példaképe,
könyörögj érettünk Istennél,
hogy áldja meg egész életünket
és gyermekeinkért végzett minden fáradozásunkat!
Esdd ki nekünk a kegyelmet,
hogy egész családunk mindig és mindenben
Urunk tetszése szerint éljen! Ámen.

Hálát adunk Neked, Urunk,
hogy a házasság szentségében nekünk adtad magadat.
Hisszük és valljuk,
hogy ezen a szentségen keresztül kinyilvánítottad azon akaratodat,
hogy a házasság kegyelmeiről mindig és mindenhol tanúságot tegyünk.
Ne csak egymás előtt,
hanem gyermekeink és mások előtt is, úgy,
hogy jelenléted és erőd látható legyen bennünk.
Kérünk, segíts nekünk,
hogy ennek a felelőségnek tudatában legyünk,
és azt minden tettünkben megvalósítsuk.
Urunk, segíts jobban megértenünk,
hogy csak úgy lehetünk mások előtt a házasság szentségének tanúi,
ha a Veled való kapcsolatunkat folyamatosan mélyítjük,
és házastársi szeretetünket mi is megéljük.
Istenünk,
irgalmasságodban bízva és a Lélekhez ragaszkodva
hozzuk Eléd egyenként és közösen
a mai nap és egész életünk minden imáját,
áldozatát, gondolatát és tettét.
Fogadd el mindezt abbéli fáradozásként,
hogy Hozzád fűződő viszonyunk jobban elmélyüljön,
még akkor is, ha gyengeségünk miatt néha kudarcot vallunk.
Urunk,
egész napunkat Benned, Veled és Általad éljük,
kérjük,
erősítsd bennünk szakadatlanul Lelkednek jelenlétét,
hogy általa egyre növekedve
váljunk a Te jelenléted és műved élő tanúivá!
Bennünk való jelenléted indítson minket a szeretetről,
az egységről és a békéről szóló olyan tanúságtételre,
hogy általunk mindenki, akivel találkozunk,
megismerje azt a szeretetet, egységet és békét,
amit csak Te adhatsz. Kérjük ezt a Te nevedben. Ámen.

Férj imája feleségéért
Istenem,
köszönöm, hogy jó, értékes, szorgalmas,
otthonszerető és gondos feleséggel ajándékoztál meg,
aki a családunk igazi őrangyala.
Értünk él, és boldogságát abban leli,
ha én és a gyermekek elégedettek vagyunk.
Én azonban nem voltam mindig kellőképpen figyelmes iránta.
Néha lebecsültem munkáját,
elismerésemnek pedig csak nagy ritkán adtam jelét.
Szent József,
te nagyra becsülted feleségedet,
vele együtt imádkoztál,
vele együtt dicsőítetted Istent,
előzékenyen és szeretettel segítettél neki.
Példás férj voltál.
Kérlek, Szent József,
világosíts fel, segíts nekem,
hogy méltó férje legyek derék feleségemnek! Ámen.

Feleség imája férjéért
Jóságos Istenem,
nem panaszkodhatom férjemre.
Senki sem angyal, ő sem az; mégis derék és becsületes ember.
Nem káromkodó, nem iszákos, nem durva.
Hűséges, gondját viseli a családnak, tisztel téged.
Ha összehasonlítom másokkal,
azt kell mondanom:
köszönöm Istenem, a jó férjet.
Szent József,
te a legpéldásabb féleség legpéldásabb férje voltál;
őrizd férjemet,
hogy kitartson a jóban,
legyen minél jobb és tökéletesebb,
az Isten pedig bőségesen jutalmazza jószívűségét.
Kérlek, Szent József,
segíts nekem is imádságos közbenjárásoddal,
hogy mindig jó felesége legyek,
hogy szívből szeressem és tiszteljem férjemet,
tudjak áldozatot hozni az ő és a gyermekek boldogságáért,
hogy mindig örömet és Isten békességét sugározzam a családunkba. Ámen

Imák a családokért
Kegyelmed vezesse a házastársakat,
hogy gondolkodjanak, é
s dolgozzanak családjuk és a világ minden családja javára.
Add, hogy a fiatalok a családban szilárd támaszt találjanak nemeslelkűségüknek,
az igazságban és a szeretetben való növekedésüknek.
Add, hogy a házasság szentsége által megerősített szeretet
legyőzze a gyengeségeket és kríziseket,
amelyekkel családjaink olykor találkoznak. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

Ó, Jézus,
add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék,
hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,
és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó, Jézus,
élj úgy minden keresztény családban,
amint egykor Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban,
és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó, Jézus azt a családi békét,
amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. Ámen.
Szent XXIII. János pápa

Krisztus,
aki ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké”,
legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt,
akitől minden atyaság, anyaság és minden emberi család származik.
Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét,
amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket.
Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra Krisztusban,
az ő szeretete által. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

Urunk, Jézusunk,
aki magad is családban születtél és éltél,
hozzád fordulunk a családokért.
Mutasd meg az igazi családi boldogságra vezető utat a fiataloknak,
akik arra készülnek, hogy a te tanításod,
a te szándékod, a te akaratod szerint éljék le életüket egymással és veled!
Segítsd az édesanyákat és a feleségeket,
hogy édesanyád, Mária példáját kövessék az áldozatokat vállaló szeretet mindennapi megélésében!
Segítsd az édesapákat és a férjeket,
hogy védőszentjüknek és példaképüknek tekintsék Szent Józsefet,
aki szeretettel és hűséggel gondoskodott családjáról.
Te engedelmeskedtél a Mennyei Atyának
és földi szüleidnek is.
Tanítsd engedelmességre a gyermekeket szüleik iránt!
Add, hogy minél több szent család legyen! Ámen
Horváth István Sándor

Urunk, Jézus Krisztus,
aki Mária és József alárendeltjeként
a családi életet kimondhatatlan erényekkel megszentelted,
add, hogy mindkettőjük segítségével
Szent Családod példája neveljen minket,
és örök társaságukat elnyerjük. Ámen.
Prohászka Ottokár

Imádság gyermekáldásért
Istenünk,
aki házas állapotra hívtál minket,
kérünk, áldj meg a szeplőtelen Szűzanya
és Szent Anna közbenjárására,
tégy termékennyé, és adj nekünk gyermeket!
Kimondhatatlan jóságod kegyes ajándékának tekintjük majd őt,
és a te szolgálatodra neveljük,
hogy együtt dicsőítsük majd szent nevedet mindenkor. Ámen.

Szülő imája gyermekeikért
Uram,
ki házasságomat megszentelve
nekem gyermekeket adtál,
fogadd el most értük alázatos hálaadásomat,
hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat,
add szent áldásodat gyermekeimre!
Adj nekik jó egészséget,
növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben.
Legyen velük a Szentlélek kegyelme,
hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban!
Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól!
Add, hogy előrehaladva a korban,
növekedjék bennük a szeretet is irántad!
Uram,
adj nekik erőt,
hogy megtarthassák törvényeidet,
engedelmesek legyenek,
szorgalmasan dolgozzanak,
mindig neked szolgáljanak,
egész életükön át téged dicsérjenek!
Istenem,
amint elfogadtad áldozatul atyjától Izsákot,
fogadd el tőlem is gyermekeimet!
Atyai szeretetedbe,
irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom őket.
Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel,
úgy, ahogyan egyedül csak Te tudod. Ámen.

Ima gyermekeink egészségéért
Hálát adunk neked,
Mennyei Atyánk,
hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek!
Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk,
és fontosak vagyunk számodra.
Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben!
Kérünk, adj számunkra,
s különösen gyermekeink számára
testi és lelki egészséget!
Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól,
betegség esetén adj nekik mielőbbi gyógyulást.
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Szülők, nagyszülők imája
Szent Anna legédesebb anya és nagymama,
te légy gyermekeink és unokáink pártfogója!
Rád bízzuk, anyai szeretetednek adjuk át őket.
Járd ki számukra mindazt,
ami itt a földön szükséges nekik, és lelkük javát szolgálja.
Esdj ki mindnyájunknak szívbéli szeretetet
Isten és embertársaink iránt,
és óvd meg őket a bűntől,
őrizd meg tisztának valamennyiüket!
Ne engedd,
hogy rossz példát mutassanak másoknak,
és bennünket is óvj meg attól,
hogy mi mutassunk rossz példát nekik!
Esdekeld ki, hogy gyermekeink
Isten és felebarátaik szeretetében neveljék unokáinkat,
és állj mellettük,
hogy velük együtt ők is elnyerhessék majd az örök üdvösséget. Ámen.

Imák a szülőkért
Atyám!
Hálát adok neked szüleimért.
Láttasd meg velem,
hogy mennyi jót adtál nekem általuk.
Add, hogy ezért mindig hálás legyek.
Segíts, hogy jobban megértsem szüleimet.
Ne csak tőlük várjak megértést.
Adj mindnyájunknak több bizalmat egymás iránt.
Ébressz felelősséget bennünk egymásért és másokért is.
Hidalj át minden szakadékot.
Áldd meg otthonunkat békességgel. Ámen.

Uram, hallgasd meg imámat szüleimért,
akik által az életet adtad nekem!
Adj nekik egészséget,
és ajándékozd meg őket boldogsággal már itt a földön is!
Adj nekik kegyelmet,
hogy mindig hűségesek legyenek egymáshoz és Hozzád!
Adj nekik kitartást, türelmet és erőt az élet nehézségeiben!
Kíméld meg őket a bajoktól!
Vezesd kegyelmeddel tetteiket,
hogy majd az örök boldogságba jussanak! Ámen.

Jóisten, te adtál nékem szerető szülőket,
jóságukért oltalmazzad, s áldd meg kérlek őket.
Add, hogy mindig úgy szeressem, mint te Szűzanyádat,
add, hogy sose érje őket miattam a bánat. Ámen.

Istenem, aki azt parancsoltad,
hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük,
áldd meg az én jó szüléimet,
és fizesd vissza nekik százszorosan
azt a sok jót, amit értem tettek.
Tartsd meg őket ez életben
az én örömömre és boldogságomra még igen sokáig,
egykor pedig fogadd be őket
velem együtt az örök boldogság hazájába. Ámen.

Mennyei Atyám,
köszönöm neked,
hogy szüléimen keresztül számtalan jótéteményben részesítettél.
Fizess meg nekik a sok jóért,
amit velem az első naptól kezdve tettek.
Segíts, hogy hálás lehessek irántuk.
Áldd meg munkájukat és fáradozásukat,
tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején.
Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban,
és őrizd meg őket minden rossztól.
Áldd meg testvéreimet is és minden családtagomat.
Ne engedd,
hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Ámen.

Jóságos mennyei Atyám!
Irántam való nagy szeretetedből
apát és anyát ajándékoztál nekem itt a földön.
Rendelésedből és teremtő erőd által ők adtak nekem életet.
Ők kereszteltettek meg, s így lehettem Isten gyermeke.
Ők védtek, védenek és oltalmaznak ma is minden bajtól, veszélytől.
Az élet gyakran nehéz terheket ró a vállukra.
Súlyos megpróbáltatásokat kell elviselniük.
Komoly gondok nehezítik napjaikat.
Uram, könyörgök hozzád apámért, anyámért!
Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért,
amelyeket nekem nyújtottak, és nyújtanak ma is.
Adj nekik erőt, buzgalmat,
hogy akaratodat szívesen teljesítsék!
Tartsd meg őket jó egészségben, tisztességben, becsületben!
Vigasztald meg őket,
ha a mindennapi élet sok gondja-baja közepette
erőt vesz rajtuk a csüggedés!
Taníts meg engem arra,
hogy szüleimet szeressem,
rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem!
Néha előfordul,
hogy valamiben ellenükre akarok tenni.
Ilyenkor juttasd eszembe,
hogy Örök Fiad is alárendelte magát itt a földön akaratodnak!
Terjeszd ki védő kezedet családunk fölé,
és add, hogy egyszer mindannyian találkozzunk
az örök otthonban, amelyet Fiad készített számunkra! Ámen.

Ima a testvérekért, rokonokért
Uram!
Kérlek, add kegyelmedet és áldásodat testvéremre!
Erősítsd és áldd meg őt!
Kérlek, hogy környezetében világító lámpásként bátran megvalljon Téged!
Áldd meg családját és szeretteit!
Légy velük életük minden napján,
érezzék és tapasztalják meg a Te közelségedet és felüdítő szeretetedet!
Remélem Uram,
hogy egyszer majd velük örvendezhetünk
a Te dicsőséges országodban a szentek társaságában.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Atyám,
őrizd, óvd a bajtól azokat,
akiket különösen szeretek.
Úgy vigyázz rájuk,
mint az én szívemre,
amelyben nevüket hordozom.
Védd meg őket minden bajtól,
áldd meg törekvéseiket.
Bizalommal kérlek, Atyám,
tarts távol szeretteimtől minden rosszat,
és azon az úton vezesd őket,
amely a te szeretetedbe vonja lelküket.
Ha szívüket bánat nyomja,
tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban.
Tudjanak remélni segítő kegyelmedben.
Engedd, hogy szép legyen életük:
áldott a reggel, békés az éjszaka,
sikeres a munka,
zavartalan az álom és a pihenés.
Találjanak életükben sok örömet,
legfőképpen tebenned és szeretetedben.
Élvezzék a földi boldogságot,
amelyet tiszta lelkek számára juttatsz,
hogy annál inkább vágyakozhassanak
szeretetedben és boldogságodban élni. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI