Reggeli imádságok


Keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Reggeli ima
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem.
Te őriztél meg az éjjel,
maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
mint szerető gyermeked.
Szívem csakis azt akarja,
ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
őrizz engem szüntelen,
hogy egész nap Neked éljek
tiszta szívvel, bűntelen!

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
oltalmazz meg minden bajtól,
kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Az Úr imája
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Az angyali üdvözlet
Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja!
Imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A Szentlélek segítségül hívása
Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl bennük!
Áraszd ki lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét!

Könyörögjünk!
Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek fölvilágosításával tanítottad.
Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével a helyeset megismerjük,
és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A hit felindítása
Istenem,
mivel Te vagy a tévedhetetlen igazság,
hiszem mindazt, amit kinyilatkoztattál
és amit tanításában elénk tár a Szent Egyház.
Hiszek Benned, egyetlen igaz Istenben,
aki három egyenlő és különböző Személy vagy:
Atya, Fiú és Szentlélek.
Hiszek Jézus Krisztusban.
Isten megtestesült Fiában,
aki meghalt és értünk föltámadt,
aki mindenkinek érdemei szerint ad örök boldogságot vagy büntetést.
E hitem szerint kívánok élni mindig,
Uram, növeld hitemet. Ámen.

A remény felindítása
Istenem,
remélek jóságodban, ígéreteid és Jézus Krisztus,
a mi Megváltónk érdemei szerint
az örök életben és az elégséges kegyelemben,
hogy kiérdemeljem azt jócselekedeteimmel,
melyeket köteles vagyok és kívánok is tenni.
Uram, add, hogy részem legyen Benned mindörökké. Ámen.

A szeretet felindítása
Istenem,
szeretlek teljes szívemből mindenekfölött,
mert végtelen szeretet vagy és örök boldogságunk.
A Te szeretetedért szeretem felebarátomat, mint önmagamat,
és megbocsátom a kapott bántalmakat.
Uram, add, hogy mindig jobban szeresselek. Ámen.

Munkánk megszenteléséért
Előzd meg Uram, cselekedeteinket sugallatoddal,
és kísérd áldásoddal,
hogy minden imádságunk és munkánk veled kezdődjék,
és veled is végződjék.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Önátadás
Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom,
emlékezetem, értelmem és egész akaratom,
mindenem amim van és amivel rendelkezem.
Te adtad mindezt, Neked, Uram, visszaadom.
Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint.
Add nekem szereteted és kegyelmed,
mert ez nekem elég. Ámen.

Az őrangyalhoz
Isten angyala, aki őrzőm vagy,
akire bízott az isteni kegyesség,
világosíts fel, őrizz, kormányozz
és vezess engem a mai napon. Ámen.

A jótevőkért
Jutalmazd meg Uram minden jótevőnket a te szent nevedért az örök boldogsággal. Ámen. 
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI