Ókeresztény imádságok

Az egyházért

Az egyház egységéért

Irgalmasság Atyja

Úr Jézus Krisztus

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek

Imádság a megtestesült Istenemberhez

Hadd szülessek én újjá a Te istenségedben

3. századi ima szentáldozás előtt

3. századi ima szentáldozás után

Ókeresztény imádság a szentmise előtt


Órigenész imája

Az egyházért
Emlékezzél, Urunk, egyházadról!
Szabadítsd meg minden gonosztól!
Tedd tökéletessé a szeretetben!
Forraszd egységbe népedet a világ négy égtájáról,
és vezess el mindenkit országodba:
ebbe a Szent Istenországba,
amelybe őket meghívtad! Ámen.

Az egyház egységéért
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról.
Szabadítsd meg minden bajtól
és tökéletesítsd a szeretetben.
Gyűjtsd össze a szél minden irányából,
és vezesd megszentelve országodba,
amelyet számára készítettél.
Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Irgalmasság Atyja
Irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,
erősíts meg minket hivatásunkban,
az imádásban és a hűségben.
Isteni szavadnak és szent törvényednek szenteljük magunkat ma,
amikor eléd járulunk.

Világosítsd meg lelkünket, hogy megismerhessünk
és szolgálhassunk téged.
Kérünk, adj erőt
szent szándékaink megvalósításához,
ne nézz elkövetett
és állandóan megújuló bűneinkre!

Add, hogy ne a föld,
hanem a menny javait nézzük,
keressük és szemléljük.
Így, a kegyelem ereje által
dicsőítünk téged mindenható, szent,
és minden dicséretre méltó hatalom,
Krisztus Jézusban, a szeretett Fiúban,
a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.

Úr Jézus Krisztus

Úr Jézus Krisztus,
aki az emberek üdvözítő Istene vagy,
és mint ember,
mindenható közbenjáró Istennél,
hozzád folyamodom, dicsérlek és kérlek:
légy hozzám közel irgalmaddal,
együttérzéseddel, megbocsátásoddal!

Önts a szívembe olyan vágyakat,
amelyeket egyedül Te tudsz kielégíteni;
ajkamra olyan kéréseket,
amelyeket egyedül Te tudsz meghallgatni;
s hadd vigyek véghez olyan tetteket,
amelyeket egyedül Te tudsz megáldani! Ámen!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek;
szent, halhatatlan és erős Isten,
Irgalmazz nekünk, üdvözíts minket!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Isten valamennyi csodálatos teremtménye
ne hallgasson se reggel, se este!
Ne hallgassanak a fényes csillagok,
se a magas hegyek, se a tenger mélységei,
se a gyors folyók forrásai,
amíg mi dicsérő himnuszainkban
az Atyát, a Fiút és a Szentlelket magasztaljuk!
Válaszoljon minden angyal:
Ámen! Ámen! Ámen!

Hatalom, dicsőség, tisztelet
és örök dicsőség Istenünknek,
a kegyelem adományozójának!
Ámen! Ámen! Ámen!

Imádság a megtestesült Istenemberhez
Jézus Krisztus, az Atya akaratából
öröktől Urunk és Istenünk,
te az idők teljességében
megszülettél egy szűztől,
aki nem ismert férfit.
Alávetetted magad a törvénynek,
hogy minket kiválts
a törvény hatalma alól,
megszabadíts a romlás rabszolgaságából,
és megadd nekünk a fiak méltóságát.

Uram, most szabadíts meg attól,
ami esztelenség,
váltsd valóra ígéretedet,
és szabadíts meg a bűn szégyenétől,
töltsd el szívünket Szent Lelkeddel,
hogy mondhassuk: Abba, Atya!

Tégy minket az Atya gyermekeivé,
és szabadíts meg e világ
minden gonoszságától! Ámen!

Hadd szülessek én újjá a Te istenségedben
Nem kérem, Uram,
hogy a Te testben való születésed,
amely megtörtént egy napon,
értem ismét megtörténjen.
Arra kérlek viszont,
hadd szülessek én újjá a Te istenségedben!

Azt, amit egyszer kegyelmed
megvalósított Máriában,
a Lélek által valósítsd meg most Egyházadban!
Foganjon meg téged
megingathatatlan hite által;
hozzon téged világra
folt nélküli értelme által;
lelke pedig, a Mindenható erejétől védve,
őrizzen meg téged mindörökre! Ámen.

3. századi ima szentáldozás előtt
Mindenható Isten,
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
érünk téged,
áldással fogadjuk ezt a szent misztériumot;
 ne legyen senki számára ítélet!
Mindazokat, akik részesülnek e szent misztériumból,
tedd méltóvá Krisztus testére és vérére,
Mindenható Úr, Istenünk! Ámen.

3. századi ima szentáldozás után
Mindenható Isten,
a te szent misztériumodban történt részesedés
adjon nekünk erőt,
s ne legyen senkinek ítéletére,
hanem töltsön be minket minden áldással
Krisztus által.
Általa dicsőség és hatalom néked,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké! Ámen.

Ókeresztény imádság a szentmise előtt
Istenünk, Ura a világegyetemnek,
nyomorúságunk ellenére
jóságodban tégy minket méltóvá erre az órára.
Add, hogy tettetés nélkül,
őszintén egyek legyünk egymással,
kössön minket össze a béke és a szeretet.

Szilárdítsd meg egységünket
isteni tudásod megszentelő tevékenységével,
Fiad, egyetlen Urunk Jézus Krisztus,
az Üdvözítő segítségével.
Legyen tied az áldás és a dicséret
a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel
a béke, az irgalom, a szeretet,
a megbocsátás és a jóság Istene vagy.

Urunk, a te békéd, a te nyugalmad,
a te szereteted és kegyelmed,
istenséged irgalma legyen velünk
és közöttünk életünk minden napján! Ámen.

Órigenész imája
Uram Jézus,
tedd kezed a szememre,
hogy elkezdjem tisztán látni
ne a látható,
hanem a láthatatlan dolgokat.

Nyisd meg szememet,
hogy ne a jelenbe,
hanem a jövőbe tekintsek.

Tedd szívem tekintetét átlátszóan tisztává,
hogy lélekben Istent szemléljem.
Ámen.

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI