A Boldogságos Szűz Máriához

Ima az Aranyrózsás Csíksomlyói Szűzanyához

Sub tuum praesidium

Imádság a Jó Tanács Anyjához

Kalkuttai Szent Teréz imája

Szent II. János Pál pápa imái

Lisieux-i Szent Teréz imája

Aranyszájú Szent János imája

Canterbury Szent Anzelm imája

Boldog Bartolo Longo imája

Pazzi Szent Magdolna imája

Ima az Aranyrózsás Csíksomlyói Szűzanyához
Hálát adunk Neked Édesanyánk,
hogy összegyűjtöttél bennünket magyarokat,
vendégeinkkel együtt azon a két halmon,
ahol Eléd térdelhettünk és kérlelhettünk.
Köszönjük az esőt és a ködöt,
még a sarat is, mert ennek ellenére is ott voltunk Előtted,
ezer és ezer keresztalja, a közeli székely falvakból és távoli városokból is.
Áldd meg azokat a testvéreinket is,
akik képernyőn át és a rádiók hangján keresztül lehettek jelen.
Mindannyian a gyermekeid vagyunk,
nem vagyunk árvák, mert Te velünk vagy és vigyázol ránk.
Róma püspöke arra bíztatott,
hogy őrizzük meg Erdély örökségét,
mely számunkra először Te vagy.
Ígérjük gyermeki szeretettel,
hogy Hozzád, Csíksomlyói Szűzanyánk és Szent Fiadhoz,
Urunkhoz, Jézus Krisztushoz hűségesek maradunk. Ámen!

Sub tuum praesidium
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

Imádság a Jó Tanács Anyjához
Szent Anya,
Jó Tanács Anyja,
rád hagyatkozunk!
Tedd tisztává és szentté gondolatainkat,
szeretetteljessé döntéseinket,
erőssé akaratunkat,
helyessé szavainkat;
cselekedeteinket és életünket erényektől és érdemektől termékennyé.
Legyen tied, Jézus által a szívünk! Ámen.

Kalkuttai Szent Teréz imája 
Mária, te tudod igazán,
mi az anyai szeretet,
hisz minden szeretetedet,
egész életedet, Megváltónknak,
Jézusnak ajándékoztad.

Kérünk, védelmezd a földkerekség
minden árva gyermekét!
Használj fel bennünket;
általunk adj nekik oly gyöngéd szeretetet,
amilyet édesapjuk és édesanyjuk
nyújtott volna nekik.

Fiad szeret minket, ezért megengeded,
hogy ugyanilyen szeretettel
és gyöngédséggel forduljunk azokhoz,
akik elveszítették szüleiket.

Mária, legszentebb Anya,
veled és az angyalokkal együtt
a mennyek országában
dicsőítjük majd Urunkat,
aki annyira szeret bennünket,
hogy senki sem mondhatja:
Nincsen apám, sem anyám. Ámen.

Szent II. János Pál pápa imái

Kegyelmek Úrnője
Ó, kegyelmek Úrnője,
fordítsd szemedet e népre,
mely századok óta hűséges hozzád
és a te fiadhoz!
Tekints e nemzetre,
mely reményét mindig
a te anyai szeretetedbe vetette.
Tekints reánk irgalmas szemeddel,
és nyerd el számunkra, gyermekeidnek azt,
amire a leginkább szükségünk van.

Nyisd meg a gazdagok szívét
a szegények és szenvedők szükségletei iránt.
Add, hogy a munkanélküliek
munkaadóra találjanak.
Segítsd a hajléktalanokat,
hogy otthonra találjanak.
Adj a családoknak
minden nehézséget legyőző szeretetet.
A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe.
Oltalmazó palástodat
terjeszd ki a kicsinyekre,
hogy meg ne botránkoztassák őket. Ámen.

Irgalmasság Anyja
Ó, Mária, irgalmasság Anyja,
tekints mindannyiunkra,
hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse,
hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról,
el ne veszítse bűntudatát,
gyarapodjék reménye Istenben,
aki gazdag az irgalomban,
szabadon tegye jó cselekedeteit,
melyeket Ő előre elrendelt,
és így egész életével
Isten dicsőségének dicsérete legyen. Ámen.

Lisieux-i Szent Teréz imája
Kegyelemmel teljes Szűz,
tudom, Názáretben szegényesen éltél,
nem is kértél többet;
se elragadtatás,
se csodák nem szépítették meg az életed,
ó, választottak Királynője.

Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön;
ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket.
Te vagy az a pártatlan Anya,
aki velük járod a hétköznapok útját
és elvezeted őket a mennybe.

Szeretett Anyám,
veled akarok élni ebben a kegyetlen száműzetésben,
téged akarlak követni mindennap.
Elmerülök szemlélésedben,
és felfedezem szíved szeretetének mélységeit.
Anyai tekinteted alatt
a semmibe foszlik minden félelmem;
megtanítasz sírni és örvendezni. Ámen.

Aranyszájú Szent János imája
Áldott Istenanya,
nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját,
hogy benned való bizodalmunkban
ne csalódjunk,
hanem általad
minden veszélytől megszabaduljunk,
hiszen te vagy a keresztények gyógyítója! Ámen.

Canterbury Szent Anzelm imája
Siess oltalmunkra, ó irgalmas Úrnő,
és ne nézd bűneink sokaságát!
Gondold meg,
hogy a mi Teremtőnk
nem azért vett magára embertestet belőled,
hogy elítélje a bűnösöket,
hanem hogy üdvözítse őket.

Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává,
elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged,
üdvözülünk-e vagy elkárhozunk;
Isten azonban a te üdvösségedért
és az összes emberek üdvösségéért
öltött testet magára.
Mit használna nekünk,
hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy,
ha nem részesítenél boldogságodban?
Segíts nekünk és oltalmazz minket,
hiszen tudod,
mennyire szükségünk van segítségedre.

Neked ajánljuk magunkat,
segíts, hogy el ne kárhozzunk,
hanem örökké szolgáljuk
és szeressük a te Fiadat, Jézus Krisztust! Ámen.

Boldog Bartolo Longo imája
Ó, Szűzanya,
ki Szent Fiad testét a sírba fektetted,
temesd Őt szívembe most.
Vágyva vágyik szívem,
hogy sírja, börtöne,
otthona legyek a szeretetnek.

Tudom, kihűlt szív ez,
hidegebb a Fiad sírját elzáró kőnél is,
könyörületességed füzével mégis
lobbantsd lángra, ó győzedelmes Szűz!

Add, békén Szent Fiadhoz közelednem,
s a szeretetben oly erősen eggyé válni vele,
hogy a halál se válasszon el egymástól. Ámen.

Pazzi Szent Magdolna imája
Örök Atya,
add meg nekem hatalmadat,
hogy mindenhová beléphessek…
Ha beléphetnék minden szívbe,
rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet.

örök Atya,
add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet,
hiszen ezzel megkapnak minden kincset,
nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük.

Ó, ha életemet adhatnám,
ha föláldozhatnám magam azért,
hogy néhány ember megszerezze
ezt a szeretetet,
ó, milyen szívesen tenném!
Atyám, öntsd Lelkedet a szívekbe! Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI