Az isteni irgalmassához

Ferenc pápa imája az Irgalmasság Szentévére

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Az Isteni Irgalmasság kilenced

Első nap
Második nap
Harmadik nap
Negyedik nap
Ötödik nap
Hatodik nap
Hetedik nap
Nyolcadik nap
Kilencedik nap

Az Isteni Irgalmasság litániája

Kalkuttai Szent Teréz anya imái


Avilai Szent Teréz imája

Clairvaux-i Szent Bernát imája

Szent Ciprián imája

Az irgalmasság kegyelméért

Ferenc pápa imája az Irgalmasság Szentévére

Urunk Jézus Krisztus,
Te, aki megtanítottál minket,
hogy irgalmasak legyünk, mint az égi Atya,
és azt mondtad nekünk,
hogy aki téged lát, az Őt látja,
mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

A te szerető tekinteted
megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából;
a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól,
hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék;
sírva fakasztotta Pétert a tagadása után,
és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.

Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat,
melyeket a szamaritánus asszonynak mondtál:
Ha ismernéd Isten ajándékát!
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca,
azé az Istené,
aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson
és az irgalmasságon keresztül mutatja meg:
tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen,
az ő Uráé, aki feltámadt a dicsőségben.

Te azt akartad,
hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt,
akik tudatlanságban és tévedésben vannak:
tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze,
hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által,
hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen,
és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt,
hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot,
a vakoknak pedig adja vissza látásukat.
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké. Ámen.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Bevezetés:
Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

Nagyszemekre:
Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kisszemekre:
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre, az öt tized után (háromszor):
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Az Isteni Irgalmasság kilenced

Első nap
Jézus mondja: „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
A bűnös ember egyetlen mentsvára,
Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
Ki alázattal kér, megsegíted azt.


Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Második nap
Jézus mondja: „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása
A tiszta szívekben lel lakásra,
Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
S mint fénylő csillagok tündökölnek.


Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Harmadik nap
Jézus mondja: „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.


Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Negyedik nap
Jézus mondja: „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége
Gyújtson világot a lelkek éjébe!
Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.


Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Ötödik nap
Jézus mondja: „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.


Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Hatodik nap
Jézus mondja: „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.


Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Hetedik nap
Jézus mondja: „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.


Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Nyolcadik nap
Jézus mondja: „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.


Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Kilencedik nap
Jézus mondja: „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.


Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

Az Isteni Irgalmasság litániája

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága, Bízunk Benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre mindent,
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,
Isteni Irgalom, aki legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az Egyházi Rend szentségében,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a Szent Hitre,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésben,
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
Isteni Irgalom, a tisztítótűzben levő lelkek felfrissítője és enyhítője,
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében, Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által, Irgalmazz nekünk!

Az Úr gyengéd irgalma van minden művén!
Mindörökké éneklem majd az Úr irgalmát!

Könyörögjünk!
Isten, kinek irgalma végtelen és kinek részvét-kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a Te szent akaratodhoz igazodjunk amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Ámen.

Kalkuttai Szent Teréz anya imái

Nyisd fel szemünket!
Nyisd fel szemünket, Uram,
hogy megláthassunk Téged
fivéreinkben és nővéreinkben.
Nyisd meg fülünket, Uram,
hogy meghalljuk annak kiáltását,
aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak.
Nyisd meg szívünket, Uram,
hogy megtanuljuk egymást szeretni,
mint ahogyan te szeretsz minket.
Add nekünk ismét Lelkedet, Uram,
hogy nevedben
egy szívvé és egy lélekké forrjunk. Ámen.

Akarod a kezem?
Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom a lábamat.

Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet,
hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet. Ámen.

Uram, ha éhezem
Uram, ha éhezem, adj nekem valakit,
akinek egy darab kenyér kell;
ha szomjazom, küldj valakit,
akinek egy pohár vízre van szüksége;
ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem;
ha szomorú vagyok, hozz valakit,
hogy megvigasztaljam;
ha keresztem nehézzé válik,
add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját;
ha szegény vagyok, vezess el valakihez,
aki nélkülözik;
ha nincs időm, adj valakit,
akit pár pillanatig szolgálhatok;
ha megaláznak,
add, hogy valakinek dalolnom kelljen;
ha elbátortalanodom,
küldj valakit, hogy bátorítsam;
ha mások megértéséért kiáltok,
adj valakit, akinek az enyémre van szüksége;
ha arra vágyom, hogy törődj velem,
küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell;
ha csak magamra gondolok,
hívd fel figyelmemet valaki másra.
Tégy bennünket méltóvá, Uram,
hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk,
akik világszerte,
szegényen és éhezve élnek és halnak meg.
Add meg nekik ma, kezünk által,
mindennapi kenyerüket,
és adj nekik átfogó szeretetünk által
békét és boldogságot. Ámen.

Avilai Szent Teréz imája

Szeretlek, Uram,
de nem azért, mert égi örömöket ígérsz nekem,
s nem azért,
mert félek a gyötrelmek helyétől, ha letérnék utadról.
Szeretnem kell, Uram,
mert a keresztfán szörnyű gyötrelmeket szenvedtél
s gúnynak céltáblája voltál értem.
Szeretnem kell,
ha sebes testedet, töviskoronádat nézem,
szeretnem kell szégyenedért és halálodért.
Te magad és szereteted indítja híveid szívét a szeretetre:
mennyország nélkül is tieddé teszi,
s pokol nélkül is visszatartja a bűntől.
Nem jutalom és nem büntetés miatt szeretlek Uram,
hanem egyedül szeretetedért!
Ha nem remélném a mennyországot,
én akkor is változatlanul szeretnélek téged!

Clairvaux-i Szent Bernát imája

Uram,
ha szívesen megosztom testvéreimmel a tőled kapott javakat,
ha szolgálatkész vagyok,
jóindulatú, hálás, udvarias és alázatos,
mindenütt szétáraszthatom irgalmasságod illatát.
Add meg tehát,
hogy türelmesen el tudjam viselni
testvéreim erkölcsi és fizikai gyöngeségeit,
sőt, a lehetőség határain belül,
szolgálatommal segítségükre legyek,
szavaim és jó tanácsaim által enyhülést szerezzek nekik.

Adj nekem irgalmas szívet,
hogy ne csak rokonaimmal és barátaimmal
vagy azokkal legyek nagyvonalú és nagylelkű,
akik nekem jót tesznek,
vagy akiktől valami jót várok,
hanem mindenkivel,
mégpedig annyira,
hogy szeretetedért senkitől,
még ellenségeimtől se tagadjam meg
az anyagi vagy lelki segítség szeretetét. Ámen.

Szent Ciprián imája

Milyen nagy a te irgalmasságod,
Krisztus Urunk,
milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod,
hiszen megengeded,
hogy Isten jelenlétében imádkozzunk
és Őt Atyánknak nevezzük!
Ahogy Te Isten Fia vagy,
úgy minket is fiaknak hívnak.

Saját magától senki sem merte volna
imájában ezeket a szavakat használni,
arra volt szükség,
hogy Te magad bátoríts erre.

Ó Jézus, emlékeztess,
hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk,
Isten gyermekeként viselkedjünk!
Ha nekünk örömünk telik Atyánkban,
neki is kedvét kell találnia bennünk.

Atyánk, hadd legyünk templomod,
amelyben az emberek felismerik jelenlétedet! Ámen.

Az irgalmasság kegyelméért

Mennyei Atyánk!
Segíts minket, hogy szemeink irgalmasan nézzenek,
hogy sohase gyanakodjanak,
s ne ítéljünk külső látszat alapján,
hanem lássuk meg mindenki lelkében a szépet,
és tudjunk segítségükre lenni.

Segíts meg, hogy irgalmas legyen a hallásunk.
Figyeljünk mindig felebarátjaink szükségleteire,
füleink ne legyenek közömbösek
szenvedéseik és panaszaik hallatán.

Segíts, hogy irgalmas legyen a nyelvünk.
Sohase szóljunk embertársainkról lenézően s elutasítóan,
de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavunk.

Segíts meg, hogy irgalmasak legyenek a kezeink,
hogy csak jót tegyünk,
s a nehéz, fáradságos munkákat is szívesen vállaljuk.

Segíts, hogy irgalmasak legyenek lábaink,
hogy mindig testvéreink segítségére siessünk,
legyőzve saját kimerültségünket és fáradtságunkat.
Valódi pihenésünk a szeretetből vállalt szolgálat legyen.

S végül segíts meg, hogy a szívünk is irgalmas legyen,
hogy együtt érezzünk minden szenvedővel.
Ne zárjuk el senki elől szívünket még akkor se,
ha tudjuk, hogy jóságunkkal vissza fognak élni.
Mi pedig hadd zárkózhassunk be
a Te végtelen irgalmas szeretetedbe,
ó, Atyánk a te Fiad, Jézus Krisztus által
a Szentlélekben mindörökkön-örökké. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI