Más alkalmakra

Ima Isten Szolgája Hám János püspök boldoggá avatásáért

Ima Boldog Scheffler János vértanú püspökhöz

Imádság az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

Drága Jézus!

Békéért

Esőért

Tiszta időért

Áldd meg Uram…

Aquinói Szent Tamás imája szentáldozásra

Imádság a szentmise előtt

Ima Isten Szolgája Hám János püspök boldoggá avatásáért 

Urunk, Istenünk!
Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt,
aki az életszentség útját járva minket is egyszülött Fiad követésére buzdít.
Tekints érdemeire, életszentségére,
és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket…,
hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Ámen.

Ima Boldog Scheffler János vértanú püspökhöz
Mindenható Istenünk!
Te megadtad,
hogy Boldog Scheffler János püspök
az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen.
Tekints érdemeire, életszentségére, vértanúi halálára
és közbenjárására hallgasd meg kéréseinket.
Engedd, hogy imáink meghallgatása,
atyai szeretetedet és az ő égi dicsőségét hirdesse.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
Hálát adunk neked,
Urunk, Jézus Krisztus,
aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz,
hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket.
Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből
nagylelkűen forduljunk minden embertársunk felé.
Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között;
tettekkel és szavakkal is hirdessük:
te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen.

Drága Jézus!
Drága Jézus!
Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk,
bármerre visz utunk!
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel,
itass át és végy birtokba minket oly teljességgel,
hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen!
Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk,
hogy mindenki, akivel találkozunk,
a te jelenlétedet érezze meg általunk!
Többé már ne minket lássanak,
hanem egyedül téged, Jézus.
Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk,
ahogyan te ragyogsz,
s világossággá válhatunk mások számára is! Ámen.

Békéért
Szabadíts meg minket, kérünk Urunk,
minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól,
és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának,
az Isten Anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak
és minden szentnek közbenjárására
adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmad segítségével
a bűntől mindig mentek maradjunk
és minden zavargástól biztonságban legyünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Esőért
Mennynek és földnek Ura,
ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással
termővé tetted a földet,
hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon:
esedezve, kérünk, áraszd ránk áldásodat,
és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk.
Emlékezzél meg régi irgalmadról,
és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad,
küldj most is földjeinkre elegendő esőt.
Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt
és őrizz meg minket minden természeti csapástól,
hogy testi s lelki eledellel ellátva,
szent Fölségednek örömmel szolgáljunk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tiszta időert
Hallgass meg, Urunk, kik hozzád kiáltunk
és adj könyörgésünkre tiszta időt,
hogy akik bűneink miatt méltán bűnhődünk,
megelőző irgalmadból kegyességedet érezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Áldd meg Uram…
Áldd meg Uram kezeimet, hogy óvatosak legyenek;
hogy tartani tudjanak, anélkül, hogy megbéklyóznának;
hogy számítgatás nélkül adjanak;
hogy bennük lakjék az erő, amely áld és vigasztal.

Áldd meg Uram szemeimet, hogy a szükségeset észrevegye;
hogy a kicsinek látszót felfedezze;
hogy átlásson a felületesen;
hogy mások az én tekintetemben megnyugodjanak.

Áldd meg Uram füleimet, hogy a Te szavaidat meghallgassa;
hogy a szükséget szenvedő hangját tisztán meghallja;
hogy a lármát és a pletykát kizárja;
hogy a kényelmetlent is meghallgassa.

Áldd meg Uram ajkamat, hogy Rólad tanúskodjon;
hogy sértő és romboló szó el ne hagyja;
hogy gyógyító szavakat ejtsen ki;
hogy a rábízottat megőrizze.

Áldd meg Uram szívemet, hogy Lelked otthona legyen;
hogy melegséget és oltalmat árasszon;
hogy gazdag legyen a megbocsátásban;
hogy a fájdalomban és az örömben osztozzon. Ámen.

Aquinói Szent Tamás imája szentáldozásra
Irgalmas Isten,
add, hogy Urunk testének és vérének szentségét
ne csak külsőleg vegyem magamhoz,
hanem bensőleg is annak lényegét és erejét;
add, hogy megérdemeljem, hogy titokzatos testébe bele testesülhetek.
Legszeretőbb Atya,
engedd, hogy szeretett Fiadat,
akit most az élet útján leplezetten magamhoz veszem,
egykor leplezetlen Arcát
örökké szemléljem. Ámen.

Imádság a szentmise előtt
Ébreszd fel, lelkem, vágyaidat!
Megérkezett lelkednek boldog órája,
melyben Jézusod közeledik,
hogy szívedbe szálljon.

Íme, az egek királya!
Íme, Istened és Megváltód jő hozzád
forró vágyódással.

Mondd neki: Jöjj el, Jézusom,
jöjj az én lelkembe, mert utánad vágyódik!

De mielőtt nekem ajándékozod magad,
ajándékul és áldozatul nyújtom gyarló szívemet.
Íme, átadom azt neked.
Fogadd el tőlem! Jöjj, ne késs elfogadni!
Liguori Szent Alfonz
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI