Betegekért, betegségben

Imádságok a Római Misekönyv alapján

Imádságok betegekért

Imádságok betegségben

Imádságok járvány idején

Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Az európai püspökök imája

Johannes Hartlnak, az Imádság Háza alapítójának imája

Mauro Parmeggiani, Tivoli püspökének imája

Imádságok a Római Misekönyv alapján
Urunk, Istenünk,
egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,
hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.
Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket
betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.
Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,
érezzék át, hogy azok közé tartoznak,
akiket az Evangélium boldognak hirdet,
és tudják meg, hogy együtt szenvednek
a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége,
hallgass meg minket,
amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért.
Add, hogy egészségüket visszanyerjék,
és hálát adjanak neked Egyházadban.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei.
Fogadd el könyörgésünket,
amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.
Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk,
azoknak felgyógyulásán örvendezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza,
mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken,
hogy irgalmad erejéből felgyógyulva
egészségben láthassuk őket viszont Egyházadban.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Istenem, Atyám,
nehezemre esik most azt mondanom:
„Legyen meg a te akaratod.”
Letört vagyok, és már bátorságom sincs.
Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek.
Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet,
most olyan messzinek tűnő számomra.
Az emberek, akikhez kötődött életem,
a munkám, barátaim, mindennapi tevékenységem.
Magam vagyok, egészen egyedül,
de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban.
Bármennyire is erőtlen vagyok,
mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra,
ami most velem történik. Ámen.

Ima beteg asszonyért
Híveid vigasztalója, irgalmas Úristen!
Mérhetetlen kegyességedet kérjük,
látogasd meg alázatos jövetelünkkel betegágyon fekvő szolgálódat,
amint egykor Simon Péter anyósát is meglátogattad.
Védd őt kegyesen, hogy régi egészségét visszanyerve,
szent Egyházadban hálát adjon neked.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima beteg gyermekért
Irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk!
Bizalommal esedezünk beteg gyermekedért: N -ért.
Gyógyítsd meg őt mindenható erőddel,
hogy felnövekedve engedelmes és vallásos híved lehessen.
Ha pedig másképp rendelkeztél,
kérünk, adj megnyugvást szerető övéinek, és erősítsd bennük a tudatot,
hogy minden rendelésedet a szeretet és a jóság irányítja.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mindenható Urunk
Mindenható Urunk,
lelkek és testek Orvosa,
aki megalázol és fölmagasztalsz,
próbára teszel és újra meggyógyítasz,
látogasd meg beteg N. testvérünket
a te kegyelmeddel.
Nyújtsd ki karodat,
amely gyógyítással
és gondoskodással teljes,
és gyógyítsd meg őt,
fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.
Szégyenítsd meg betegségének szellemét,
űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,
minden megpróbáltatást, minden lázat;
és ha vétek vagy törvényszegés volna őbenne,
nézd el, engedd el,
bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.
Szánd meg Urunk a Te teremtményedet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban,
kivel áldott vagy a Te szentséges,
jóságos és éltető Lelkeddel együtt,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Mindenható Urunk, Szent Királyunk
Mindenható Urunk, Szent Királyunk,
aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el,
aki megerősíted az esendőket,
felemeled az elesetteket,
és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire;
könyörgünk Hozzád, Istenünk,
látogasd meg irgalmaddal beteg N. szolgádat,
bocsásd meg neki
minden szándékos és szándéktalan vétkezését.
Küldd le a mennyekből Uram gyógyító erődet,
érintsd meg a testét, csillapítsd a lázát,
enyhítsd szenvedését
és minden lappangó gyöngeségét,
és légy a Te szolgád orvosa,
gyógyultan és teljes egészségben
emeld fel őt betegágyából,
a nyomorúság fekhelyéről;
ajándékozd őt a Te Egyházadnak,
hogy Néked tetsző módon szolgáljon
és a Te akaratod teljesítse.
Mert Te irgalmazhatsz nekünk
és üdvözíthetsz minket,
mi Istenünk, és Néked zengünk dicsőséget,
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Jóságos Istenem
Jóságos Istenem,
a betegekért könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,
fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram, kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
„A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,
hogy tovább viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,
hogy türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet. Ámen.

Betegek Anyja
Betegek Anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség
minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett,
akik ebben az órában
veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol,
mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének,
de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene,
de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul,
nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben
még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett! Ámen.

Ima betegért
Könyörögjünk beteg N. testvérünkért:
Hatalmas Úristen!
A te kezedben van mindnyájunk élete
és te szabod meg annak határait.
Ezért könyörgünk hozzád
beteg szolgád (szolgálód) életéért.
Vigasztald, bátorítsd
és erősítsd meg őt megpróbáltatása óráiban,
hogy testének szenvedése
lelkének üdvére szolgáljon.
Ha nem ellenkezik rendeléseddel,
add vissza egészségét,
hogy a jövőben vallásos életével
meghálálhassa jóságodat.
Különösen is esedezünk azért,
hogy adj neki és hozzátartozóinak
megnyugvást a te szent akaratodban.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ima súlyos betegért
Hatalmas Isten,
emberi gyarlóságnak erős támasza és oltalmazója,
kinek kezében vannak életünk határai,
könyörgünk szent Fölségedhez beteg N. testvérünkért.
Vigasztald, bátorítsd és erősítsd meg őt,
hogy látogatásodat jó néven vegye,
és csendesen szenvedje el.
Gyógyítsd meg őt szent nevedért,
hogy a reá bocsátott csapásból
hozzá való jó voltodat megismerje,
méltó hálát adjon irgalmasságodért
és atyai ostorozásod által szeretetedben,
és félelmedben gyarapodjék.

Ha pedig végtelen bölcsességed szerint
hasznosabbnak látod az ő mostani távozását,
add meg a Szentlélek kegyelmét,
hogy igaz bűnbánattal, bűneinek bocsánatát megnyerje
és e világból való távozása előtted kedves legyen.
Világosítsd fel őt,
hogy a testi betegségek és csapások atyai kezedből származnak,
hogy hajunk szála sem eshetik le a Te akaratod nélkül,
és azért fenyítesz, hogy bűneinkből hozzád térjünk,
ki igaz élet és valódi boldogság vagy.

Áldott Jézus, ki legyőzted a halált,
légy segítségére beteg testvérünknek.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
Pázmány Péter

Imádságok betegségben
Uram, ma ismét új napra virradtam,
s én még mindig itt fekszem betegen,
e falak közé zárva.
Amikor egészséges voltam,
nem tudtam eléggé értékelni azt.
Betegségre volt szükség ahhoz,
hogy megtanuljam megérteni:
az egészség a Te ajándékod,
amelyért soha nem lehetek eléggé hálás.
Szeretném közömbösségemet jóvátenni.
Ezért felkínálom neked elgyengül testemet,
lázas homlokomat, álmatlan óráimat.
Segíts, hogy türelmes beteg legyek!
Fölajánlom azokat a pillanatokat,
amikor azt hiszem,
hogy teljesen elhagyatott vagyok,
mert az élet folyik tovább
a maga megszokott medrében
- de már nélkülem.
Adj ilyenkor is derűs lelkületet, és engedd,
 hogy a magányban megtaláljalak Téged!
Add, Uram, hogy a betegség idején is
hű tanítványod maradhassak. Ámen.

Csak egy szót szólj…
„Csak szólj, és szolgám meggyógyul…
A századoshoz pedig így szólt Jézus:
Menj, legyen úgy, amint hitted.
A szolga még abban az órában meggyógyult.„
Csak egy szót szólj!
A napok rohannak, az éjszakát a kínok
elviselhetetlenné hosszabbítják,
s mintha az imához szükséges erő is eltűnne.
Nagyon egyedül érzem magam.
Hűségesen ápolnak.
és mégis úgy tűnik, mintha hitem elapadt volna.
Ide kell tenned a kezedet a szívemre, Uram,
csak egy szót szólj!
Egy szót, amibe belerejtetted
a kegyelem és könyörület teljességét:
egy szót, ami szent nyugalmat ad sebesült szívemnek.
Egy szót, ami lecsendesíti a viharokat…
Hiszen messziről integet már felém a békés otthon földje,
ahol partra szállhatok.
Kedves Uram, csak egy szót szólj… Ámen.

Istenem, Atyám
Istenem, Atyám,
nehezemre esik most azt mondanom:
„Legyen meg a te akaratod.”
Letört vagyok, és már bátorságom sincs.
Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek.
Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet,
most olyan messzinek tűnő számomra.
Az emberek, akikhez kötődött életem,
a munkám, barátaim, mindennapi tevékenységem.
Magam vagyok, egészen egyedül,
de veled szeretnék lenni
életemnek ezekben a nehéz óráiban.
Bármennyire is erőtlen vagyok,
mégis megkísérlem,
hogy igent mondjak arra,
ami most velem történik. Ámen.

Imádság saját gyógyulásomért
Jóságos Jézusom,
kérő imádsággal fordulok most Hozzád.
Beteg, elesett vagyok,
de szeretnék felkelni és tovább menni életutamon.
Nem akarok ellenkezni akaratoddal.
Legyen úgy, amint Te akarod!
De ugyanakkor Te bíztattál minket:
Kérjetek és adni fognak nektek,
keressetek és találtok,
zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Ajtódnál állok és zörgetek,
segítségedért esdeklem:
add meg nekem a gyógyulás ajándékát.
Szeretnék még a Te akaratod szerint dolgozni.
Ha javamra valónak látod,
teljesítsd kérésemet,
hogy hálás szívvel dicsőíthesselek Téged,
most és mindörökké. Ámen.

Szent angyalom
Szent angyalom szállj oda,
hol halkan szól az orgona.
Hallgass helyettem szentmisét,
az ég áldását nekem ki kérd.

Midőn felajánlás lészen,
ajánlj fel engem egészen.
amim van, s ami vagyok,
áldozati ajándékok.

A legszebb átváltoztatást,
szeráfi hévvel nézd csodáld imádd.
Megváltó Jézusom.
Imádkozz azért, ki szeret,
s ki üldöz engemet.
Szívem legyen a trónusa,
nem válok el tőled soha.

Add, hogy az áldozat nekem,
és mindenkinek üdve legyen.
Ha cseng a szentmise végszava,
az áldást hozd nekem haza. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI