Szentek, hírességek imái

Avillai Szent Teréz imái

Szent Ágoston imái

Szent Patrik imája

Szent Benedek imája

Kölni Szent Brúnó imája

Assisi Szent Ferenc imái

Mórus Szent Tamás imája

Loyolai Szent Ignác imái

Boldog Charles de Foucauld imái

Kalkuttai Szent Teréz anya imái

Teilhard de Chardin SJ imája

Vianney Szent János imája

Néri Szent Fülöp imája

Szent Edith Stein imája

Boldog Columba Marmion imái

Boldog John Henry Newman imája

Aquinói Szent Tamás imái

Páli Szent Vince imái

Canisius Szent Péter imája

Lisieux-i Szent Teréz imái

Szalézi Szent Ferenc imája

Folignói Szent Angéla imája

Alacoque Szent Margit imája

Magdeburgi Szent Mechtild imája

Római Szent Kelemen imája

Epiktétosz és Asztion vértanúk imája

Thomas Merton imája

Keresztes Szent János imája

Hofbauer Szent Kelemen imája

Nazianzoszi Szent Gergely imája

Szent II. János Pál pápa imái

Canterbury Szent Anzelm imái

Boldog Bartolo Longo imája

Boldog Alix Le Clerc imája

Avillai Szent Teréz imái

Legyen meg a Te akaratod!
Minden körülmények között
teljesedjék bennem szent akaratod!

Ha azt kívánod, hogy szenvedjek,
adj erőt, és én elviselem azt!
Ha betegséget, gyalázatot, üldözést,
szegénységet küldesz rám:
íme, kész vagyok, Atyám!

Nem térek ki az útból; rosszul tenném,
ha a szenvedés elől menekülnék.

Add nekem szent kegyelmedet,
amelyért szerelmes Fiad könyörgött már,
hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak!
Tégy velem teljesen tetszésed szerint:
a tiéd vagyok! Ámen.

Őszinte lelkületért
Uram, engedd meg,
hogy embertársamban
mindig csak az erényeket
és jótetteket vegyem észre,
hibáival szemben pedig
saját bűneimet használjam szemkötőül.
Hadd tartsak mindenkit jobbnak magamnál!
Ezt csak a te kegyelmeddel tudom megtenni,
nélküled kárbavész minden fáradozásom.

Add meg tehát segítségedet,
én pedig ígérem,
hogy megteszem a magamét!
Tudom, hogy soha nem fogsz cserbenhagyni! Ámen.

Szent Ágoston imái

Arcod keresem…
Uram Istenem, egyetlen reményem!
Hallgass meg engem,
nehogy megfáradva ne akarjalak keresni téged;
add, hogy mindig égő nyugtalansággal keressem Arcodat!
Te adj erőt keresésedhez,
aki megadtad, hogy megtaláljalak téged,
és reményt adtál,
hogy egyre jobban megtaláljalak.
Előtted van erőm és erőtlenségem:
őrizd meg erőm
és gyógyítsd meg gyengeségemet!
Előtted tudásom és tudatlanságom:
ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem;
ahol bezártad az ajtót, nyisd meg zörgetésemre!
Emlékezzem rád,
ismerjelek meg és szeresselek téged!
Növeld bennem ezt a hármat,
mígnem teljesen újjáalakítasz engem…
Szabadíts meg, Istenem, a bőbeszédűségtől,
amely miatt lelkem mélyén szenvedek;
lelkem nyomorúság tekinteted előtt,
de irgalmasságodba menekül.
Mert gondolkodásom akkor sem csitul el,
 amikor szám hallgat…
Számos gondolatom támad:
tudod, emberi gondolatok, mivel hiábavalók…
Add, hogy ne egyezzek bele e gondolatokba…
és ne merüljek beléjük, mint valami álomba…
Amikor eljutunk hozzád,
megszűnnek ezek a szavak, amelyeket szaporítunk,
anélkül, hogy elérnénk téged:
akkor majd egyedül te maradsz minden mindenben:
akkor majd vég nélkül egyetlen szót ismételünk,
együtt dicsőítve téged, és benned egyek leszünk… Ámen.

Uram, aki felkelted napodat
Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszakra,
ragyogtasd föl nekünk arcodat!
Világítsd meg előttünk képedet,
világítsd meg bennünk lévő arcodat.

Belénk helyezted arcodat,
képedre és hasonlatosságodra teremtettél.
Képed azonban nem maradhat sötétségben;
küldd el bölcsességed sugarát,
oszlasd szét sötétségünket,
hogy felragyogjon bennünk a te képed.

Add, hogy felismerjük magunkban
a Te képedet!

Uram, engem bűneim sötétsége borít el.
Add, hogy bölcsességed egy sugara
szétoszlassa sötétségemet
és megmutassa arcodat!
Ha pedig az én hibámból
valamiben torz ez az arc,
állítsd helyre Te, aki azt megformáltad! Ámen.

Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki
Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki,
mim vagy te nekem?
Mondd lelkemnek: én vagyok üdvösséged!

Úgy mondd, Uram, hogy meghalljam!

Íme, szívem, lelkem fölfigyel hozzád,
nyisd meg fülemet s mondd lelkemnek:
Én vagyok a te üdvösséged! Ámen.

Add Istenem, hogy szeressük egymást!
Add Istenem, hogy szeressük egymást!
Add, hogy minden embert szeressünk,
még ellenségeinket is;
nem azért, mivel testvéreink,
hanem hogy azok legyenek!
Add, hogy mindig égjen bennünk
ez a testvéri szeretet,
a testvér mint olyan iránt,
és az ellenség iránt,
hogy a szeretettől testvér legyen.

Add megértenem,
hogy amikor egy barátot szeretek,
egy testvért szeretek;
már velem van, már bekapcsolódott
a minden embert átfogó egységbe.

Add, Uram, hogy szeressek,
és testvéri szeretettel szeressek!
Áradjon egész szeretetem
a keresztények felé,
az Egyház minden tagja felé, ó, Jézusom!
Add, hogy szeretetem
kiterjedjen az egész világra, a te szereteted által,
hogy tagjaid átöleljék az egész világot! Ámen.

Szent Patrik imája
Urunk Jézus,
te légy velünk, te légy előttünk!
Urunk Jézus,
te légy mögöttünk, te légy bennünk!
Urunk Jézus,
te légy alattunk, te légy fölöttünk!
Urunk Jézus,
te légy megengesztelődésünk, te légy békességünk!
Urunk Jézus,
állj jobbunkon és balunkon!
Urunk Jézus,
légy mellettünk, ha lefekszünk, és ha fölkelünk!
Urunk Jézus,
te légy azok szívében, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek!
Urunk Jézus,
te légy minden szemben, mely minket lát!
Urunk Jézus,
te légy minden fülben, mely minket hall!

Szent Benedek imája
Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet.
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat! Ámen.

Kölni Szent Brúnó imája a helyes sorrendért
Uram, kérlek Téged,
taníts engem parancsaid útjára,
taníts engem azok sorrendjére:
milyen egymásutánban kell azokat megtartanom,
hogy mindig helyesen cselekedjem;
s miként haladjak erényről erényre,
hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben,
se túl gyönge a végén. Ámen.

Assisi Szent Ferenc imái

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé!
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé!
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add,
hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjem másokat megérteni,
mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
akkor ébredünk az örök életre. Ámen.

Naphimnusz
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.

Mórus Szent Tamás imája
Uram, ha lehetséges,
adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem, Uram, egyenes lelket,
hogy lássam, mi a jó és helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától,
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Adj nekem, Uram, készséges lelket
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg, és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit „Én”-nek hívnak!

Adj Uram humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
hogy vidám legyek
és másokat is fel tudjak vidítani! Ámen.

Loyolai Szent Ignác imái

Nemes lelkületért
Isten egyszülött Fia, Örök Ige!
Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre!
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked,
amint az téged megillet.

Adni latolgatás nélkül,
harcolni, nem ügyelve sebeimre
dolgozni, pihenést nem keresve,
magamat egészen föláldozni,
és érte jutalmat sohasem várni.

Legyen nekem elég az a boldog tudat,
hogy szent akaratodat
mindig teljesítem. Ámen.

Jézus, árassz el teljességeddel!
Jézus, árassz el teljességeddel!
Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod
legyen erőm és életem!
Jézus, Te velem vagy,
így mindent megkaptam.
Kereszted árnyéka
legyen keresett menedékem.
Ne engedd, hogy elfussak
felajánlott szereteted elől,
és őrizz meg a gonosz hatalmától!
Mindennapi kis halálaimat
ragyogja be szereteted fénye!
Hívj engem állandóan,
amíg el nem érkezik az a nap,
amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek téged! Ámen.

Legyen meg bennem szent akaratod
Én Istenem, legyen meg bennem
szent akaratod olyan tökéletesen,
akár fönn a mennyben!
Távol álljon tőlem, hogy mást kívánjak,
mint amit te kívánsz!
A te akaratod az én akaratom,
azt kell akarnom, amit te akarsz,
s mivel utolsó szolgád vagyok,
tiszta szívből akarom is mindazt,
amit te, Uram!
Akarod, hogy beteg legyek?
Én is.
Akarod, hogy szegényen, ismeretlenül éljek?
Én is.
Akarod, hogy vigasztalás nélkül szűkölködjem?
Én is.
Hogy fájdalmak gyötörjenek?
Én is.
Hogy sok baj zaklasson?
Én is…
Be akarsz fogadni a mennybe?
Nincs ennél forróbb vágyam! Ámen.

Boldog Charles de Foucauld imái

Atyám, reád bízom magamat!
Atyám, reád bízom magamat,
tégy velem, amit akarsz!
Bármit teszel is velem, köszönöm neked.
Kész vagyok mindenre,
elfogadok mindent.
Csak teljesedjék akaratod rajtam
és minden teremtményeden,
semmi másra nem vágyom, Istenem! Ámen.

Ó, Jézusom!
Ó, Jézusom, te azt mondtad:
„Én vagyok a kapu.
Ha valaki általam megy be, üdvözül”

Nem akarom beérni azzal,
hogy szavaidat olvasom, elmélkedem róluk,
helyeslem, csodálom, hirdetem;
segíts Uram, hogy alkalmazzam, éljem,
hogy átvigyem életembe!

Add, hogy hitből éljek,
félretegyem az emberi okoskodást,
ami őrültség előtted,
és életemet isteni bölcsességed szavai szerint irányítsam,
ami őrültség az emberek előtt. Ámen.

Uram és Istenem
Uram és Istenem, nem csupán számmal,
hanem egész szívemmel akarom
teljesíteni akaratodat;
egész akaratodat,
csak a te akaratodat, és nem az enyémet.
Add, hogy megismerjem,
és add, hogy meg is tegyem.

add meg nekem Ábrahám hitét
és engedelmességét;
add, hogy meghalljam hangodat;
szívemben felhangzó szavadat
és azok szavát,
akik által te szólsz hozzám.

Adj nekem hitet, Istenem.
Add meg nekem azt az engedelmességet,
amely feláldozza a szív legdrágább érzéseit
és a lélek legszilárdabb meggyőződését,
hogy egyedül a te szent és áldott
akaratodhoz ragaszkodjam.

Istenem, egész szívemmel kérem ezt,
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kalkuttai Szent Teréz anya imái

A békéért
Te tudod, Uram,
hogy nem törődöm a fegyverekkel.

Egyetlen vágyam:
a világnak békét hirdető eszközöd lenni.

Mert tudom,
ahol béke honol,
a fegyverek fölöslegessé válnak.

Ahol béke uralkodik,
az emberek képesek egymást szeretni
úgy, ahogy te szereted őket.

Adj békét, Uram,
s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen.

Irgalmas Uram
Irgalmas Uram,
jóságos Uram,
bátorságot adtál,
hogy megérezzem:
neked szükséged van rám.
Adj erőt,
hogy szeretni tudjam
a társadalom kivetettjeit,
úgy, ahogyan te szeretsz engem,
és ahogyan szükséged van rám.

Uram, te tudod,
mit jelent kitaszítottnak lenni,
legszegényebbnek a szegények között.

A gazdag ember,
a jómódú asszony is lehet kirekesztett,
de lehet a szegény is
a tőled kapott parányi földön.

Add, hogy evilági országodban
mindannyian gazdagok lehessünk,
annak tudatában,
hogy neked szükséged van ránk,
s hogy nekünk is
szükségünk van egymásra! Ámen.

A tiszta szeretetért
Uram, ha azt hiszem,
hogy szívemet elárasztja a szeretet,
de egy őszinte pillanatban észreveszem,
hogy a szeretett személyben
önmagam szeretem,
szabadíts meg önmagámtól!

Uram, ha azt hiszem,
hogy már mindenemet odaadtam,
de egy őszinte pillanatban észreveszem,
hogy én szeretnék valamit kapni,
szabadíts meg önmagámtól!

Uram, ha meggyőződéssel vallom,
hogy szegény vagyok,
de egy őszinte pillanatban észreveszem,
hogy büszkeségem és irigységem
gazdagon burjánzik,
szabadíts meg önmagámtól!

És ha véletlenül, Uram,
a mennyek országát összekeverem
e világ birodalmaival,
add, hogy benned boldogságot találjak,
és csak benned bízzak! Ámen.

Teilhard de Chardin SJ: Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta a gyermekeket,
s amelyet szegek vertek át.
Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a miénk,
de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli
s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen szeretet árad. Ámen.

Vianney Szent János imája
Jézusom,
neked szentelem szívemet,
zárd a tiédbe.
Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni,
szívedben akarok élni.
Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet,
mely felemészti szívemet:
benne erőt, világosságot,
kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen,
oltár, amelyen magamat neked áldozom.
Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen,
elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen.

Néri Szent Fülöp imája
Ó, Uram,
nem merem már ígérni,
hogy megjobbítom életemet!
Ha te nem segítesz,
csak rosszat tudok tenni.
Ha nem segítesz,
még szeretni sem tudlak.
Magamban semmit sem bízom, Jézusom.
Bizalmatlan vagyok önmagam iránt,
benned azonban bízom!
Uram, Jézus Krisztus,
ha te nem segítesz,
sohasem leszek képes jót tenni!
Ha te nem segítesz, elvesztem.
Jézus, légy az én Jézusom,
ez számomra az üdvösség!
Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád,
hanem szeretetből!
Nem akarok mást tenni,
mint a te akaratodat.
Szentháromság egy Isten,
könyörülj rajtam! Ámen.

Szent Edith Stein imája
Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat,
amelyek a tieid.
Nem akarom megérteni akaratodat,
hiszem, gyermeked vagyok!

Bölcsesség Atyja, az én Atyám is vagy.
Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz.

Uram, hadd történjék, amit akarsz:
én készen állok!
Még ha életemet ez időben nem is békíted meg.

Hisz Te vagy az idő Ura: tiéd a Mikor.
A Te örök jelened egykor az enyém is lesz!
Válts mindent valóra,
miként terveidben elgondoltad!
Ha majd csendesen áldozatra hívsz,
segíts is végbevinni azt! Ámen.

Boldog Columba Marmion imái

Ó Krisztus Jézus
Ó Krisztus Jézus, hiszem,
hogy igaz Isten és igaz ember vagy.
Te vagy az isteni út,
mely végtelen biztonsággal hidalja át
azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől.
Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas,
hogy engem nyomorúságaim,
hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda,
ahol te magad vagy: az Atya keblére.

Add, hogy hallgassak szavadra,
kövessem példádat,
és soha el ne szakadjak tőled. Ámen.

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora
Jézus Krisztus, lelkem Pásztora,
vedd el tőlem minden bűnömet
kereszted és szereteted erejében!

Tiéd akarok lenni!

Gyönge vagyok
és a bűn sokszor fogva tart,
de szeretném őszinte szívvel
és teljes erőmből ismét megkísérelni,
hogy mindennel szakítsak,
ami Tőled távol tart.

Életem egyetlen Pásztora,
segíts ebben! Ámen.

Boldog John Henry Newman imája
Ó, Istenem,
a magad számára teremtettél engem,
hogy a magam módján szolgáljak neked.
Ha beteg vagyok, Uram,
szolgáljon téged betegségem,
ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged.
Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet –
te tudod, mire van szükségem,
te tudod mindig mindenben, mire lesz jó.
Én tehát neked adom
és teljesen rád bízom magamat.
Bölcsebb vagy nálam
és jobban szeretsz engem, mint én magamat.
Ne engedj a saját utaimon járni, Uram,
anélkül, hogy rád gondolnék!
Engedd, hogy mindent elviseljek érted!
Minden szándékomhoz
a te beleegyezésedet kérem,
és minden cselekvésemhez a te áldásodat.
Miként a napóra a Nap szerint igazodik,
úgy akarok én igazodni teutánad.
Fogadj el és vezess engem!
Teljesen neked adom magamat, Uram! Ámen.

Uram, szükségem van Rád,
hogy nap mint nap taníts,
mert minden napnak megvan
a maga kívánsága és baja!

Áldj meg, Uram, a lelkiismeret világosságával,
hogy érezzem és értsem sugallataidat!

Fülem süketséggel vert,
nem hallom hangodat!
Szemem zavaros lett,
nem látom jeleidet!

Csak te élesítheted hallásomat,
és teheted világosabbá látásomat.
Egyedül te tisztíthatod
és újíthatod meg szívemet.

Taníts meg arra,
hogy lábaidhoz üljek
és szavadra hallgassak!

Aquinói Szent Tamás imái

Adj nekem, Uram, éber szívet
Adj nekem, Uram, éber szívet,
hogy semmiféle hiú gondolat
ne vonjon el tőled;
adj nemes szívet,
hogy semmiféle nemtelen szenvedély
ne legyen úrrá rajtam;
adj egyenes szívet,
hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni;
adj megingathatatlan szívet,
amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások;
adj szabad szívet,
amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni!

Adj nekem, Uram, értelmet,
hogy megismerjelek,
szeretetet, hogy keresselek,
bölcsességet, hogy megtaláljalak,
beszédet, ami neked tetsző,
kitartást, ami bizalommal várakozik rád,
és reményt, ami végül átölel téged! Ámen.

Uram, adj éleslátást
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére,
erőt azok megragadására és megtartására;
képességet és rátermettséget arra,
hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!

Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba!

A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!

Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát,
és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét! Ámen.

Add meg nekem, irgalom Istene
Add meg nekem, irgalom Istene,
hogy mindazt, ami tetszésedre van,
buzgón óhajtsam,
okosan kifürkésszem,
valóban fölismerjem,
neved tiszteletére és dicsőségére
tökéletesen teljesítsem.

Istenem, mutasd meg helyemet a világban,
add, hogy tudjam,
mit és hogyan tegyek,
amint azt illik és lelkemnek hasznos.
Uram, Isten, ne engedd,
hogy valaha is elcsüggedjek,
akár kedvező, akár kedvezőtlen események közepette;
az előbbiben ne ébredjen bennem kevélység,
az utóbbiban pedig ne váljak hitvánnyá.
Semminek se örüljek,
semmi miatt ne bánkódjak,
csak az érdekeljen,
ami közelebb visz hozzád,
vagy eltávolít tőled.
Hadd vessek meg, Uram,
minden múlandó dolgot,
hadd legyen számomra drága minden,
ami örök. Ámen.

Igaz lelkületért
Uram,
tégy ellentmondás nélkül engedelmessé,
a szív kisszerűsége nélkül tisztává,
zúgolódás nélkül türelmessé,
színlelés nélkül alázatossá,
szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,
kislelkűség nélkül szomorúvá,
fennhéjazás nélkül komollyá,
könnyelműség nélkül vonzóvá,
hamisság nélkül igazlelkűvé!
Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót,
önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat
és épülésére szolgáljak szóval és jó példával,
a Te igazságodat tartva szem előtt. Ámen.

Páli Szent Vince imái

Mindenható örök Isten
Mindenható örök Isten, Mennyei Atyánk,
tekints végtelen irgalmasságoddal
nyomorúságunkra, szegénységünkre
és szükségünkre!
Könyörülj minden keresztény hívőn,
hiszen egyszülött Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus
önként a bűnösök kezébe adta magát,
s a szent keresztfán vérét hullatta értünk!

Szabadíts meg minket, irgalmas Atyánk,
a munkanélküliségtől és éhségtől!
Adj munkát és kenyeret nekünk!
Fogd a kezünket, vigasztalás Istene!
Erősítsd gondviselésedben való hitünket,
hogy ne legyünk az elkeseredés
és kétségbeesés martalékai! Ámen.

Szent sebeid oltalmába
Szent sebeid oltalmába ajánljuk,
megfeszített Jézusunk,
hazánkban a hitünket!
Az istentelenek azon vannak,
hogy szent nevedet káromolják,
törvényeidet lerontsák,
Egyházadat üldözzék,
a népek békéjét megzavarják.

Üdvözítő Krisztusunk, ne engedd,
hogy országunk elpusztuljon a pogányság,
ámítás, irigység és osztálygyűlölet hullámaiban!

Add meg nekünk az igaz hitben való egységet,
a keresztény szeretetben való testvériséget,
s add meg, ó, add meg nekünk
a te békédet! Ámen.

Szentlélek Úristen
Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd
egyházi és világi vezetőinket,
akikre rábíztuk sorsunkat!
Különös oltalmadba ajánljuk Szentatyánkat,
Egyházad legfőbb pásztorát.
Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét
püspökeink és papjaink lelkében!
Támassz sok férfi- és asszonymunkást,
hogy apostoli buzgóságtól átjárva
szóval, tettel és példával
Isten Országának terjesztésén dolgozzanak,
az erkölcsi rendért küzdjenek
és a lelkek üdvösségén buzgólkodjanak.

Szentlélek Úristen,
serkentsd ifjúságunkat komoly munkára
és erkölcsi fegyelemre!
Erősítsd meg családjainkban
a békét és a türelmet!
Gyújts meg mindnyájunkat szereteted tüzével,
hogy embertársaink bajait
mint a saját bajunkat érezzük,
s az irgalmasság cselekedeteivel
mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk! Ámen.

Canisius Szent Péter imája
Add nekem, Uram, kegyelmedet,
hogy mindig velem legyen,
velem dolgozzék,
s kitartson velem mindvégig!
Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam,
ami neked leginkább helyesnek
és kedvesnek tetszik!
A te akaratod az enyém legyen,
az én akaratom mindig kövesse a tiédet,
s a lehető legjobban értsen vele egyet.

Add meg nekem,
hogy minden evilági dolognak meghaljak,
és e világban vessenek meg engem,
s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt!

Add, hogy minden kívánságok fölött
benned nyugodjon meg,
s benned béküljön meg a szívem!
Hiszen te valóban a szívek békéje vagy,
egyedül te vagy a nyugalom,
rajtad kívül minden durva és nyugtalan.

Lisieux-i Szent Teréz imái

A ma nap
Mit határoz az, Uram, ha sötét a jövő?
A holnapért imádkozni én nem tudok.
Oltalmazd meg ma szívemet,
védj meg ma engem,
s add nekem mára szent világosságod!

A szeretet ajándékáért
Uram, azt a kegyelmet kérem tőled,
hogy testvéreimnek adhassam mindazt a szeretetet,
melyet neked szeretnék adni.
Azt kérem, hogy eméssz fel engem szereteteddel,
add meg nekem,
hogy mások javát szolgálhassam,
főként azokét, akiket senki sem szeret,
akik nem szeretetreméltók.
Add meg nekem,
hogy szeressek akkor is,
amikor engem nem szeretnek,
add meg nekem, hogy szeressek,
amikor nem hiszek mások szeretetében.
Add meg nekem a felismerést,
hogy minden seb hozzád tud és akar emelni.
Semmi és senki,
egyetlen teremtmény se legyen képes
elválasztani tőled.
Add meg nekem,
hogy megértsem az eseményeket,
s hogy úgy éljek,
mintha ma este meg kellene jelennem előtted.
Ó, Uram, tedd, hogy így legyen! Ámen.

Szalézi Szent Ferenc imája
Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre!
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked,
ahogy azt megérdemled,
hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak,
pihenés nélkül munkálkodjak,
s feláldozzam magam
minden jutalom reménye nélkül,
csak azért, hogy akaratodat teljesítsem! Ámen.

Folignói Szent Angéla imája
Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember,
taníts, hogy megfontoljam életed példáját,
és rólad példázzam minden tökéletesség formáját!

Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad,
és vezetéseddel eljussak a Kereszthez.

Te példaként ajánlottad fel magad nekünk,
s arra késztetsz,
hogy a lélek szeretetével tekintsünk rád.
Ezt mondod nekünk: Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű!

Te minden erény alapjává
és szilárd gyökérévé tetted a szelídséget
és a szívbeli alázatot.
Ezért akartad, Uram,
hogy főképp tetőled tanuljunk.

Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon,
ezen vessem meg a lábam,
és ezen az alapon akarjak növekedni! Ámen.

Alacoque Szent Margit imája
Ó, szerető Szív,
Beléd helyezem minden bizalmamat!
Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól,
mert minden kitelik tőlem,
de a Te szeretetedtől mindent remélek.

Töröld el bennem mindazt,
ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked.
Hassa át a Te tiszta szereteted
olyan mélyen a szívemet,
hogy soha el ne tudjalak felejteni,
és soha ne legyek képes Tőled elválni.

Üdvözítőm, minden szeretetedre kérlek,
írd be nevemet szentséges Szívedbe!
Boldogságom és dicsőségem legyen
a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen.

Magdeburgi Szent Mechtild imája
Könyörgöm, édes Jézus Krisztusom,
adj békét a kereszténységnek,
adj elegendő termést
minden keresztény országnak.
Tartsd meg, Uram,
barátaidat szent szolgálatodban,
térítsd meg ellenségeidet
s fékezd meg gonoszságaikat.
Könyörgöm, Uram, Királyok Királya,
az egész világ uralkodóiért,
egyesítsd őket a te szellemedben,
hogy sohase vezessenek gonosz háborút
akaratod ellenére és a lelkűk kárára.
Könyörgöm, édes Uram;
minden szükséget szenvedő keresztényért:
hánykolódjanak bár a tengeren,
sínylődjenek betegségben,
börtönben, nyomorban vagy gondban.
Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod,
s ne veszítsék el kegyelmedet soha!
Könyörgöm hozzád, égi Atyám,
minden keresztény lélekért,
akik ma válnak meg a testüktől:
mentsd meg őket, irgalmas Istenem,
s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor! Ámen.

Római Szent Kelemen imája
Kérünk téged, Urunk,
légy segítőnk és oltalmazónk,
szabadítsd meg azokat,
akik közülünk szorongattatást szenvednek;
az alázatosaknak irgalmazz,
az elesetteket karold fel,
az ínségeseket segítsd,
a betegeket gyógyítsd,
néped tévelygőit térítsd meg.
Tápláld az éhezőket,
váltsd ki foglyainkat,
támogasd a gyöngéket,
vigasztald a kislelkűeket.

Hadd ismerje meg minden nép,
hogy egyedül te vagy az Isten
és a te Fiad, Jézus Krisztus,
mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk. Ámen.

Epiktétosz és Asztion vértanúk imája
Áldott vagy, atyáink Istene;
századok századain át minden dicséretre
és magasztalásra egyedül méltó,
mert mindenben a te akaratod valósul meg,
és nem az emberé.

Te vagy az,
aki megtanítod a benned hívőket,
hogy akaratodat cselekedjék,
és csodáidat minden időkön át hirdessék,
mert Szentlelked vezet mindenkit a jóban,
saját szívének és akaratának ihletése által.

Kérünk, Urunk, méltóztass elküldeni hozzánk
szent angyalaidat,
hogy minket megszabadítsanak
és megvédjenek veszedelmes ellenségeinktől,
és győztesként vezessenek
Fölséged trónusa elé!

Őrizd meg az istenfélelemben
ezen ország és város lakóit,
védelmezd őket irgalmadban,
vigyázz rájuk jóságodban,
kormányozd őket akaratod szerint.
Áldd meg a kicsinyeket és a nagyokat
azért a tiszteletért,
melyet szent neved iránt tanúsítanak,
s jutalmazd meg őket
az örökkévaló boldogságban.

Kérünk, Urunk,
végy minket erős kezeidbe,
támogass, hogy beléphessünk
a mennyei Jeruzsálembe,
amely minden szentek anyja,
s melynek te vagy fényessége és Jegyese,
alapítója és felépítője.

Végezetül add,
hogy az angyalokkal és arkangyalokkal,
az ősatyákkal, pátriárkákkal és prófétákkal,
apostolokkal, mártírokkal és hitvallókkal együtt
zenghessük a te dicséretedet és dicsőségedet,
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek mindörökkön-örökké. Ámen.

Thomas Merton imája

Uram! Vedd életemet a kezedbe,
és tedd vele azt, ami Neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól
sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe.
Elég, ha azt tudom,
hogy minden dicsőségedre szolgál.
Minden terved jó.
Mert minden szeretet.
Csak önmagámtól szabadíts meg!
Add, hogy hallgatagon, csöndesen
belenyugodjak szent akaratodba.

Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye.
Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon.
Csak ezért éljek!
És töltse be egész életemet
a szeretet egyetlen gondolatával,
és egyetlen kívánságával,
hogy szerethessek - nem az érdemért,
nem is a tökéletesség,
az erény szentségéért,
hanem egyedül Érted, Istenem! Ámen.

Keresztes Szent János imája
Én Uram, Istenem, te csak attól vagy távol,
aki maga távolodik el tőled.
Minden pillanatban szerethetlek,
és így minden az enyém lehet:
Isten az enyém és minden az enyém,
ha szeretek!

Isten maga az enyém és énértem van!
Krisztus is az enyém, egészen értem van!

Gyönyörűséges istenszeretet,
melyet oly kevesen ismernek!
Aki rád talál, az megtalálta a békét.
Minden boldogsággá változik bennem,
Istenem, ha én benned élek.
Akkor minden a tied,
és semmi sem az enyém többé.

Uram, könyörgöm, ne hagyj egyedül!
Úgy félek magamtól! Ámen.

Hofbauer Szent Kelemen imája
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod!
Addig akarok szenvedni, amíg akarod!
Akkor akarok meghalni, amikor akarod!

Az legyen, amit Isten akar,
ahogyan akarja,
ameddig akarja,
mert Isten akarja. Ámen.

Nazianzoszi Szent Gergely imája
Ó, Krisztus, Jó Pásztor,
aki életedet adtad a nyájért,
te keresésére indultál
a hegyeken és a dombokon elkószált juhnak,
és megtaláltad.
Miután megtaláltad,
azokra a vállakra vetted,
amelyek majd a keresztfát viselik,
és magaddal hordozva
visszavezetted a menny életébe.

Arra volt szükségünk,
hogy Te, Isten,
felvedd testünket és meghalj,
hogy nekünk életet adj.
Veled együtt meghaltunk,
hogy megigazuljunk.
Veled együtt feltámadunk,
veled együtt meg is dicsőülünk! Ámen.

Szent II. János Pál pápa imái

Vezesd, ó, Krisztus,
Vezesd, ó, Krisztus,
valamennyi hűségest a hitben,
hogy a keresztény hit hassa át egész életüket,
és bátor tanúságtevőkké tegye őket
a világ előtt üdvözítő küldetésed során,
hogy az Egyház tudatos
és cselekvő tagjai legyenek,
akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei,
és testvérek minden néppel! Ámen.

Fiatalokért, családokért
Üdvözítőnk,
Akit az Atya küldött,
hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet,
adj Egyházadnak olyan fiatalokat,
akik készek arra,
hogy a mélyre evezzenek
és a testvérek körében kinyilvánítsák
megújító és üdvözítő jelenlétedet.

Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja,
biztos vezetőnk Isten és a felebarát felé,
Te, aki szíved mélyén
megőrizted Jézus szavait,
anyai közbenjárásoddal oltalmazd
a családokat és az egyházi közösségeket,
hogy segítsék a gyermekeket és a fiatalokat,
amikor az Úr hívására
nagylelkű választ kell adniuk. Ámen.

Canterbury Szent Anzelm imái

Arcodat keresem!
Arcodat keresem, Uram, Istenem!
Taníts engem, miképpen keresselek,
és hol talállak!

Te alkottál, Uram, és újjáalkottál:
ami bennem jó, az mind tetőled van.
Mégsem ismerlek még igazán.
Képedre és hasonlatosságodra alkottál,
hogy képes legyek rád gondolni
és téged szeretni.

Öntsd szívünkbe a szeretetet;
azt a szeretetet,
mely hozzánk való szeretetedből forrásozik,
hadd tudjunk másokat úgy szeretni,
mint te minket! Ámen.

Kereslek Uram!
Keresselek vágyakozással,
vágyakozzam keresésedre,
találjalak meg szeretetemmel,
szeresselek megtalálva téged!

Megvallom Uram, s hálát adok neked,
hogy belém teremtetted képedet,
hogy reád emlékezzem,
reád gondoljak,
téged szeresselek.
De az annyira eltörlődött vétkeim rátelepedésével,
annyira elhomályosult a bűnök füstjében,
hogy nem képes arra, amire teremtetted,
ha csak te nem újítod meg
s nem változtatod át.

Nem kísérlem meg, Uram,
hogy behatoljak lényed mélységének gazdagságába,
mert semmiképpen sem mérhetem azzal össze értelmemet.
Mégis, vágyom valamennyire megismerni igazságodat,
amit hisz és szeret az én lelkem.
Mert nem azért törekszem az értésre, hogy higgyek,
hanem hiszek, hogy értsek.
Mert azt is hiszem, hogy ha nem hiszek,
nem foglak megérteni.
Azért hát, Uram,
aki megadod a hitnek az értését,
add, amennyire tudod, hogy javamra szolgál,
értsem meg létedet hitünknek megfelelően. Ámen.

Boldog Bartolo Longo imája
Fogadd el ó, isteni szeretet a kezemet,
lábamat, nyelvemet, szememet,
minden érzékszervemet, egész testemet,
akaratomat, emlékezetemet, értelmemet,
vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat
és lelkem minden rezdülését.
Fogadd el, ó, Uram, minden órámat,
minden percemet,
életem minden körülményét,
egész belső és külső valómat.
A te szereteted kormányozza bennem
a képességeket és tetteimet,
irányítsd munkámat, pihenésemet,
jártamat és keltemet tetszésed szerint.
A te szereteted égjen a szívemben,
fenyítsen és vigasztaljon,
alázzon meg és emeljen föl,
égesse el tökéletlenségeimet
és tartsa meg egész bensőmet
a veled való kapcsolatban
és a tökéletes engedelmességben.
Lemondok a saját akaratomról;
vezérelj azon az úton, mely neked tetszik,
vezess, aki által akarsz,
csak te légy az én mesterem. Ámen

Boldog Alix Le Clerc imája
Add, Uram, hogy bennem legyél,
és én Tebenned,
és így mindig együtt lehessünk!
Szeretlek Téged, neked örül a lelkem,
örülök, hogy veled lehetek életem minden napján.
Ne engedd, Uram Istenem,
hogy valaha is rajtad kívül keressek örömet.
Te vagy szívem egyetlen öröme!
Lelkem repdes, beleremegek a gondolatba,
hogy te vagy az én Istenem. Ámen.

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI