Papokért és szerzetesekért

Szülő imája papi hivatásokért

Ima a hivatás felismeréséért

Ima a papságra készülőkért

Ima papi hivatásokért

Ima a szerzetesi hivatásért és szerzetesekért

Ima az egyházközség lelkipásztoráért

Ima a Szentatyáért

Ima az egyházmegye püspökéért

Szülő imája papi hivatásokért 
Uram,
hívj sok derék fiatalt Te szolgálatodba.
Ha úgy tetszenék Neked,
hogy a mi családunkat méltasd erre a kitüntetésre,
örömmel és szeretettel adom gyermekemet
Neked és a lelkeknek.
Segíts bennünket,
hogy otthonunkban a Szentcsalád szelleme uralkodjék.
Családi életünk legyen mindig olyan tiszta és nyitott,
olyan őszinte, hogy jó talaja lehessen a hivatás kisarjadásának.
Mi pedig maradjunk készségesek akkor is,
ha gyermekünk hivatása áldozatokat kíván tőlünk.
Add, hogy más családokkal
a keresztény szeretet és a kölcsönös segítés egységében éljünk,
s így terjedjen és gyarapodjék bennünk és gyermekeinkben a Te Országod.
Szűz Mária és Szent József, könyörögjetek érettünk. Ámen.

Ima a hivatás felismeréséért 
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?
Fogd a kezem, és vezess,
légy számomra az Út, a Világosság!
Uram, te tudsz mindent!
Te előre látsz mindent.
Vezess engem a helyes úton!
Mutasd meg akaratodat!
Adj erőt, bátorságot,
hogy tántoríthatatlanul kövessem azt! Ámen.

Ima a papságra készülőkért 
Úr Jézus Krisztus,
az Atyának Fia, örök Főpap,
te hívtad őket szolgálatodba.
Te szóltál hozzájuk: Kövess engem!
Saját papságoddal akarod megajándékozni őket.
A Te nevedben, a Te küldetésedben,
Lelked erejében kell majd elmenniük és gyümölcsöt hozniuk.
Kérünk Téged: add nekik már most hétajándékú Lelkedet:
a bölcsesség és az értelem,
a tudomány és a jámborság,
a tanács és az erősség, az istenfélelem lelkét,
hogy majd igazi papi emberekké legyenek.
Add, hogy legyenek vidámak és bátrak.
Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet.
Legyenek józanok és éberek,
egyenesek és fegyelmezettek,
kitartóak és dolgosak,
szerények és nagylelkűek.
Adj nekik nagy szeretetet Irántad.
Te élj bennük, légy szívük középpontja,
és életük egyedüli törvénye.
Veled és Benned imádkozzanak.
Életük legyen elrejtve benned, az Istenben.
Add, hogy szívesen beszélgessenek Istennel,
szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában,
készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében.
Mindenekelőtt pedig add meg nekik már most a Te papi lelkületedet:
az áldozat szellemét, a bátorság szellemét,
hogy hirdessék igazságodat és kegyelmedet,
akár alkalmas, akár alkalmatlan,
a szeretet sohasem fáradó szellemét az emberek iránt,
akikért Te a kereszten meghaltál.
Engedd, hogy már most éljék azt, amit hirdetni fognak.
Engedd, hogy eggyé forrjanak Veled,
akit majd egyszer a kezükben tartanak.
Engedd, hogy az a Lélek vezérelje és töltse el őket,
akit majd osztogatnak.
Jézus, örök Főpap, az Atya imádója,
elsőszülött sok testvér között,
az Atya emberré lett szeretete és igazsága,
a világ szíve, Isten könyörülete,
bíránk és életünk Ura: te hívtad el őket.
És Te nem bánod meg adományaidat:
minden szavad Igen.
Bízunk benned, hűséges Istenünk,
hogy ezek a szolgáid kegyelmedből papok lesznek.
Add, hogy tág szívvel fussanak parancsolataid útján;
hogy kezüket az ekére tegyék, és ne nézzenek hátra;
hogy a Te erődben célhoz érjenek,
rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak.
Hálából pedig szívüket adják Neked
és mindazokat a lelkeket,
akiket örök szereteted országába juttatnak. Ámen.
Karl Rahner SJ

Ima papi hivatásokért
Istenünk,
te magad gondoskodsz pásztorokról néped javára.
Áraszd ki Egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét,
hogy támasszon férfiakat,
akik méltók az oltár szolgálatára,
kitartóak és szelídek evangéliumod hirdetésében. Ámen.

Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat,
akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondtad:
„Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába”,
íme, parancsodnak engedelmeskedve, könyörögve kérünk téged,
küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat.
Te válaszd ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépjen.
Add meg a papi és szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek,
és önts a választottak szívébe lángoló szeretetet Teirántad,
hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre Anyaszentegyházadat építetted,
és add, hogy minden munkájukban
egyedül a Te dicsőségednek és a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket.
Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje,
és a Szentlélek kegyelme megsegítse,
hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján
és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák.
Aki az Atyával és Szentlékekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen

Uram,
te úgy szereted a világot,
hogy egyszülött Fiadat adtad érte;
kérünk, áraszd megszentelő kegyelmedet szolgáidra,
akik a megváltás munkáját folytatják, titkos szent akaratod szerint.
Adj nekik, akiket helyedben tisztelünk,
szeretetet, odaadást, tekintélyt, erőt, kitartást, hősiességet mindhalálig,
azután pedig a szentek koronáját.
Szentlélek Úristen,
égesd a lelkekbe a legtökéletesebb szeretet tüzét,
hogy hívásodnak engedve minél többen áhítozzanak az élet szolgálatára.
Adj jó pásztorokat nyájadnak.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Jézus, jó pásztor, te azért jöttél,
hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket.
Azért alapítottál papságot egyházadban,
hogy minden időben folytassa műved.
Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe!
Küldj méltó papokat szent egyházadba!
Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket!
Add, hogy mindenki kövesse hívásodat,
akit szolgálatodra kiválasztottál,
viszont senki hivatás nélkül
be ne jusson szentélyedbe!
Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk!
Ámen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva
kiválasztottad és meghívtad az apostolokat,
és azzal bíztad meg őket,
hogy hirdessék az evangéliumot,
a híveknek jó pásztorai legyenek,
és ünnepeljék az istentiszteletet,
add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent pap,
aki mindenkihez elviszi halálod és feltámadásod gyümölcseit. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

Kérünk, küldj Egyházadba szent papokat,
akik kegyelmed eszközeivel
megszentelik a te népedet.

Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt,
hogy megmutassák a világnak
a te szentségedet.
Küldj szőlődbe szent munkásokat,
akik lángoló szeretettel dolgoznak,
és a Szentlélektől indíttatva
elviszik Krisztus megváltását
egészen a föld végső határáig. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

Ima a szerzetesi hivatásért és szerzetesekért
Tekints le, Uram azokra,
akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták,
és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Miként is tudná halandó, testben élő lélek
legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését,
a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértését,
a belső állhatatlanságot, a fáradtság és unalom veszélyeit,
ha Te, Istenünk, nem gyújtanád föl bennük,
és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység,
szüzesség és engedelmesség szeretetét,
s ha nem adnál erőt nekik?!
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet.
Legyen meg bennük, Uram,
a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség,
a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.
Izzék bennük a szeretet, és kívüled semmit se szeressenek.
Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek.
Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával,
szeretettel féljenek Tőled, és szeretetből szolgáljanak Neked.
Te légy az ő tisztességük, örömük:
Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk,
sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük.
Te légy a szegénységben bőségük,
a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk!
Benned legyen mindenük,
Téged mindenek felett szeressenek.
Amit fogadtak, őrizzék is meg általad,
és nyerjék el életük koronáját. Ámen.
Pontificale Romanum

Urunk Jézus,
legfőbb pap és egyetemes pásztor a lelkeknek.
Te magad tanítottál bennünket, hogy imádkozzunk:
Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.
Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket,
és ébressz fel sok áldozatos lelket,
hogy a te példádon föllelkesülve
és a te kegyelmedtől támogatva
 a te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák.
Kérünk Téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni
a Te jóságos sugallataidra,
válasszák a tökéletes életet,
s ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet.
Bárcsak sohase hiányoznék a földön szeretetednek tanúja,
aki éjjel-nappal Téged képvisel az árvák bölcsője,
a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán.
Add, kérünk,
hogy a legszegényebb iskolák éppúgy, mint a leghíresebb szószékek
ugyanazt az egy szót visszhangozzák,
a Te szavadat,
mert ez mutatja meg az égbe vezető utat,
és emlékeztet mindenkit egyéni kötelességére.
Bárcsak minden nemzet,
legyen az bármilyen kitagadott és távoli,
meghallaná az Evangélium hívását, amellyel minden népet meghívsz országodba!
Engedd, hogy mindenütt fellobbanjon a láng,
amely átfogja az egész mindenséget,
és fénnyel árasztja el Egyházadat.
Add, hogy mindenütt tavaszi pompában virágozzanak a választott lelkek kertjei,
a szemlélődők és vezeklők szolgáltassanak elégtételt az emberiség hibáiért,
és irgalmadért kiáltsanak.
Bárcsak tudnák ezek a fáradhatatlanul önfeláldozó szívek,
ezek a teljesen tiszta és hősi lelkek
Isten fiainak képét itt a földön bennünk állandóan kialakítani,
hiszen Te azért jöttél hozzánk, hogy megmutasd isteni Arcodat.
Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe
izzó és örök szeretetedet és szeretett Édesanyádnak,
Máriának hatalmas közbenjárása által
szítsd fel és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét
az Atyának és Szentléleknek dicsőségére,
aki Veled él és uralkodik mindörökké. Ámen.
XII. Piusz pápa

Ima az egyházközség lelkipásztoráért
Úristen,
aki nekünk lelkipásztorunkban lelki vezetőt adtál,
esedezve kérünk,
add meg neki és minekünk is a hit erejét,
a remény bátorságát és a szeretet tüzét.
Adj szívébe természetfölötti nagy szeretetet hívei iránt.
Add meg a buzgóság lelkét, amikor imádkozik, elmélkedik,
a szentségeket kiszolgáltatja, és a szentmiseáldozatot bemutatja oltáraidon;
az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét,
amikor minket a szent hitre és parancsolataidra oktat,
a tanács lelkét, amikor figyelmeztet és óv,
vigasztal és gyógyít minket a bűnbánat szentségében;
az istenfélelem lelkét,
hogy a Te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül mást ne keressen;
az erőnek lelkét,
hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak zászlaja alatt bátran vezessen minket.
Uram Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk!
Azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket.
Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül.
Ne engedd, hogy nyájad elszéledjen!
Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál.
Áldd meg szüleit, akik nevelték,
mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak neki.
Segíts bennünket,
hogy örömét találja köztünk a papi szolgálatban.
Szívesen hallgassuk szájából Igédet, arra tevékenyen válaszoljunk.
Segítsük egyházközségünket minden lelki és anyagi gondjában.
Mutasd meg, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek üdve érdekében.
Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát,
vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat,
a Te örök áldozatodat.
Áraszd ki bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe.
Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást.
Teljék öröme gyermekeink fejlődésében,
a hívek hűségében, egyházközségünk tagjainak tanúságtételében.
Segítsd, hogy szívesen menjen azok után, akik tőled elszakadtak.
Készségesen gyakorolja a megbocsátást.
Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel,
vigasztalást nyújtson a gyászolóknak.
Szenteld meg őt szeretetedben,
és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével.
Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy.
Maradj velünk, Uram. Ámen.

Jézus Krisztus, áldozópapjaink igaz barátja,
küldd el a Szentlélek hétszeres ajándékát naponta, minden papra,
hogy ők mindenkinek mindene legyenek.
Adj szívükbe türelmet a kicsinyekkel,
együttérzést a betegekkel,
alázatosságot a szegényekkel
és erős lelket országod ellenségeivel szemben.
Add, hogy a tanításban fáradhatatlanok legyenek,
a bűnök megbocsátásában csüggedést nem ismerők,
 a szentáldozás kiosztásában bőkezűek.
Áldásod kísérje őket, amerre járnak,
békédet vigyék be, ahová betérnek,
és akit megáldanak, Urunk és Istenünk, áldd meg te is azokat.
Tedd őket igazi apostolaiddá, tedd szentekké. Ámen.

Ima a Szentatyáért
Mindenható Istenünk,
aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat,
végtelen irgalmadban N. pápát adtad Egyházad élére.
Add, hogy ő legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka.
Szeretettel és Krisztus nevében vezessen minket,
legyen a szent tanítás hűséges oktatója,
és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket.
Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel,
hogy az örök élet felé vezessen minket! Ámen.

Mindenható örök Isten,
könyörülj szolgádon, N. pápánkon,
és igazgasd őt kegyességed szerint az örök boldogság útjára,
hogy jóvoltodból azt, ami előtted kedves, kívánja
és teljes érővel végrehajtsa.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ima az egyházmegye püspökéért
Istenünk, néped pásztora és vezetője!
Tekints kegyesen N. püspökünkre,
akit a N. egyházmegye főpásztorává rendeltél.
Tartsd meg őt szeretetedben,
hogy megerősítsen minket a hitben,
szavával és példájával pedig táplálja bennünk
az egységet és a békét. Ámen. 

Úristen, minden hívők pásztora és kormányzója,
tekints kegyesen szolgádra, N. püspökre,
akit egyházmegyénk főpásztorává rendeltél
és add, kérünk,
hogy mindazoknak, akiknek elöljárója,
szavával és példájával javukra legyen,
hogy így a reábízott nyájjal együtt,
az örök életre eljusson.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI