Elhunyt testvéreinkért

Elhunyt szeretteinkért
Isten, kegyelmek osztogatója,
az emberek üdvösségének szeretője,
kérem kegyességedet, hogy
testvérem /rokonom /barátom /jótevőm
ki e világból el távozott,
a boldogságos Szűz Máriának,
szent N-nek és minden szentednek közbenjárására
az örök boldogság osztályrészét elnyerhesse.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Egy megholtért
Mindenható Atyaisten,
ki a kereszt titkával erősítettél meg minket,
és megjelöltél Fiad feltámadásának szentségével:
add meg kegyesen N. testvéremnek,
hogy a halandó élet kötelékeiből kibontakozva
eljusson választottjaid társaságába.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A megholtakért
Örök mindenható Istennek áldott szent Fia!
Kit az emberek bűneiért,
a világ üdvösségéért a magas keresztfára szegeztek:
kérünk Téged a Te szent kínjaidért és dicsőséges halálodért,
Szűz Máriának és minden szentednek imádságaiért,
hogy oltalmazd meg szolgá(i)dat az örök haláltól,
és ne szakítsd el őt (őket) az örök dicsőségedtől
és a szentek társaságától. Ámen.

Adj Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békésségben!
Ámen.

Litánia a megholtakért

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket! – Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket! – Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Mennyekbe felvett Szűzanya, – Könyörögj érettünk!
Mária, édesanyánk,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója,
Szent Mihály arkangyal,
Szent József,
Istennek minden szentjei, – Könyörögjetek érettünk!

Minden gonosztól, – Mentsd meg, Uram, (őket)!
A tisztítóhely tüzétől,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Életed odaadása által,
Értünk ontott szent véred által,
A holtakhoz való alászállásod által,
Dicsőséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,

Mi bűnösök, – Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholtak tisztulásának idejét kegyelmesen megrövidítsd,
Hogy őket szent angyalaid által vigasztald,
Hogy őket a szomorúságból az örömre, a sötétségből a szentek világosságába átvezesd,
Hogy szent színed látásában őket mielőbb részesítsd,
Hogy rokonainkat és jótevőinket az örök világosságába fogadd,
Hogy akikről senki sem emlékezik meg, a tisztítóhely kínjaiból kiszabadítsd,
Hogy minket megvigasztalj,
Hogy minket bűneink megbánására indíts,
Hogy minket az irgalmadban való kételkedéstől megőrizz,
Hogy második eljöveteled napján egész népedet Atyád országában összegyűjtsd,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Halgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk, Jézus!

Az örök kárhozattól – Szabadítsd meg az elhunyt hívek lelkét!

Könyörögjünk!

Istenünk, te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. Szent Fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg elhunyt gyermekeidnek, hogy amiként feltámadásunk hittitkát megvallották, az örök boldogság örömeibe is eljussanak. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI